Економічне відділення

На відділенні здійснюється підготовка за спеціальностями

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація: молодший спеціаліст з економіки підприємства

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання:

- денна форма навчання 2 роки 10 місяців на базі 9 класів

- заочна форма навчання 1 рік 10 місяців на базі 11 класів

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання:

- денна форма навчання 2 роки 10 місяців на базі 9 класів

- заочна форма навчання 1 рік 10 місяців на базі 11 класів

Галузь знань: 11 Математика та статистика

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Кваліфікація: технік-програміст

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Форми навчання:денна, заочна

Термін навчання:

- денна форма навчання 3 роки 10 місяців на базі 9 класів

- заочна форма навчання 2 роки 10 місяців на базі 11 класів

Кадрове забезпечення відділення

Завідувач економічного відділення: Сиса Леся Юріївна

Секретарь-друкарка відділення: Марченко Н. В.

Викладачі відділення:

• ПК природничо-математичних дисциплін: Медведєва Н. Д., Цимбал М. А., Шохов В. Р., Михно О. А., Зеленська О. С.

• ПК соціально-гуманітарних дисциплін: Самарець Ю. А., Музика М. Н., Момот Н. Г., Гнускіна В. С., Скворцова Л. В., Терновський А. М., Полякова С. В.

• ПК фізичного виховання та захисту Вітчизни: Бринзіна Н. М., Лиска В. Г., Бекмурзін М. М., Будаков І. А., Синяговський А. А., Міщенко В. М.

• ЦК економічних дисциплін: Сиса Л. Ю., Рогозіна І. М., Сидоренко Т. Д., Федченко С. О., Бохан Н. В., Сінодов І. Б., Шохова І. А., Аулова О. В., Дронова Т. С.

• ЦК прикладної математики: Ізмайлова М. К., Таранова С. В., Цимбал М. А., Бережний І. А.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ

Організація і контроль навчального процесу:

• Планування роботи відділення на навчальний рік та по семестрах

• Контроль за ходом навчального процесу в академічних групах та індивідуально в міжатестаційний період, за семестр та навчальний рік

• Впровадження заходів щодо покращення організації навчальної роботи та підвищення якості успішності студентів

Організація виховної роботи:

• Організація роботи ради кураторів відділення

• Організація роботи старостату відділення

• Проведення позааудиторних заходів, щодо залучання студентів до участі в громадському житті, гуртках технічної творчості, спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності

• Проведення заходів щодо адаптації студентів нового набору

• Проведення профілактичної роботи з питань дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та збереження здоров’я

Організація студентського самоврядування:

• Сприяти в організації студентського самоврядування в групах та на відділенні

• Забезпечувати захист прав та інтересів студентів відділення та їхню участь в управлінні відділенням

Робота з батьками студентів відділення:

• Організація роботи батьківської ради відділення

• Проведення батьківських зборів та конференцій

• Інформування батьків про стан навчання та дисципліни студентів відділення