Технологічне відділення

Галузь знань: Машинобудування та матеріалообробка

Напрям підготовки: 6.050503 Машинобудування

Спеціальність: 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Кваліфікація: Технік-технолог

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання:

- денна форма навчання 3 роки 10 місяців на базі 9 класів

- заочна форма навчання 2 роки 10 місяців на базі 11 класів

Освітньо-професійна характеристика передбачає, що випускник підготовлений до виробничо-технологічної і конструкторської діяльності на підприємствах машинобудування на посадах майстра дільниці, технолога, контролера відділу технічного контролю, конструктора та технолога-програміста. Випускник має можливість продовжити навчання по денній або заочній формах в таких вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації нашого міста:

• Національний університет ім. Олеся Гончара

• Національна металургійна академія України

• Національний гірничий університет

Кадрове забезпечення відділення

Завідувач технологічного відділення:Бринзіна Наталія Михайлівна

Викладачі відділення:

• математично-природничих дисциплін:Медведєва Н.Д., Штанько М.А., Бахмат Н.Г., Шохов В.Р., Михно О.А., Терепіщий І.М., Козак І.В.

• філологічних дисциплін:Самарець Ю.А., Кобзовщук Т.В., Момот Н.Г., Гнускіна В.С., Плаксіна Н.М., Єршова Н.М., Аулова М.В., Скворцова Л.В.

• соціально-гуманітарних дисциплін:Несонова Г.С., Левицька С.І., Терновський А.М., Доманський О.Й.

• дисциплін з охорони праці, БЖД та ФВ: Панченко Н.Я., Лиска В.Г., Синяговський А.А.

• електромеханічних дисциплін:Вольна І.В., Кузьміна О.В., Зайцева Л.І., Сєгєн І.І., Черніков С.І.

• дисциплін з машинобудування та матеріалообробки: Ляпіна Т.І., Просвірніна Н.Л., Прокуда Г.В., Кравченко І.І., Міщенко В.І., Горбакова Ю.В.

• дисциплін з економіки та підприємництва:: Рогозіна І.М., Сидоренко Т.Д.

Майстер виробничого навчання: Трясій Ю.С.;

Старший лаборант відділення : Козинець Н.М.

Провідний фахівець: Бережний І.А. – зав. лабораторією технологічних основ програмування верстатів з ПУ.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ВІДДІЛЕННІ

Організація і контроль навчального процесу:

• Планування роботи відділення на навчальний рік та по семестрах

• Контроль за ходом навчального процесу в академічних групах та індивідуально в міжатестаційний період, за семестр та навчальний рік

• Впровадження заходів щодо покращення організації навчальної роботи та підвищення якості успішності студентів

Організація виховної роботи:

• Організація роботи ради кураторів відділення

• Організація роботи старостату відділення

• Проведення позааудиторних заходів, щодо залучання студентів до участі в громадському житті, гуртках технічної творчості, спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності

• Проведення заходів щодо адаптації студентів нового набору

• Проведення профілактичної роботи з питань дотримання парвил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та збереження здоров’я

Організація студентського самоврядування:

• Сприяти в організації студентського самоврядування в групах та на відділенні

• Забезпечувати захист прав та інтересів студентів відділення та їхню участь в управлінні відділенням

Робота з батьками студентів відділення:

• Організація роботи батьківської ради відділення

• Проведення батьківських зборів та конференцій

• Інформування батьків про стан навчання та дисципліни студентів відділення