ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом директора
Машинобудівного коледжу
Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара
від 31.08.2017 р. № 72-ОД
П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ кадрів
Машинобудівного коледжу
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
І. Загальні положення1.1.Відділ кадрів є структурним підрозділом Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

1.2.В своїй діяльності відділ кадрів керується Конституцією України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Кодексом законів про працю України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДНУ ім. О. Гончара, Положенням про МК ДНУ ім. О. Гончара та іншими нормативно-правовими документами, що стосуються роботи з кадрами.

1.3.Основними завданнями відділу є:
- організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору, розстановки та перепідготовки кадрів для комплектування штату коледжу;
- ведення у встановленому порядку обліку кадрів, вивчення ділових якостей і професійної придатності осіб, які претендують на посади, відповідно до кваліфікаційних вимог.

II. Функції:


2.1.Відділ кадрів здійснює кадрове діловодство та систематичний облік особового складу працівників та студентів коледжу.

2.2.Складає за участю інших структурних підрозділів поточні (річні) та перспективні плани комплектування коледжу персоналом.

2.3.Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад співробітників.

2.4.Очолює роботу із забезпечення коледжу працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнями та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей.

2.5.Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, надання їм відпусток відповідно до чинного законодавства, інструкцій та положень.

2.6.Аналізує професійний, освітній, віковий склад персоналу, інші соціально-демографічні дані для розроблення та вжиття заходів подальшого поліпшення якісного складу працівників.

2.7.Організує своєчасне оформлення прийому, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами директора коледжу.

2.8.Забезпечує облік, ведення та збереження трудових книжок, особових справ працівників та студентів.

2.9.Визначає і узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходи щодо працевлаштування вивільнених працівників.

2.10.Здійснює зв'язок з іншими установами з питань добору кадрів.

2.11.Обчислює трудовий стаж працівників, забезпечує надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток працівників коледжу та веде їх облік.

2.12.Bидає працівникам довідки та витяги з наказів, які стосуються їх трудової діяльності.

2.12.Організовує облік порушень трудової дисципліни, контролює своєчасне прийняття адміністрацією відповідних заходів.

2.13.Отримує від осіб згоду на обробку персональних даних, роз’яснює особам вимоги законодавства у сфері захисту персональних даних.

2.14.Веде реєстрацію та облік студентів коледжу.

2.15.Організовує своєчасне оформлення прийому, переведення і відрахування студентів, надання академічних відпусток.

2.16.Реєструє та видає студентам коледжу атестати про повну загальну освіту, дипломи молодшого спеціаліста.

2.17.Веде облік військовозобов’язаних, співпрацює з військкоматами міста та області.

2.18.Обчислює страховий стаж для оплати листків непрацездатності працівникам.

2.19.Систематично проводить роз’яснювальну роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» та внутрішніх організаційно-нормативних документів.
III. Організація роботи та управління3.1.Відділ кадрів безпосередньо підпорядкований директору коледжу.

3.2.Структура і штат відділу кадрів затверджується в загальному порядку.

3.3.Відділом кадрів керує старший інспектор з кадрів, який призначається і звільняється директором коледжу згідно з трудовим законодавством. Старший інспектор з кадрів несе відповідальність за організацію та зміст роботи відділу кадрів.

3.4.Робітники відділу кадрів призначаються і звільняються з посади директором коледжу за поданням старшого інспектора з кадрів згідно з трудовим законодавством. Їх обов’язки визначені посадовими інструкціями, що затверджуються директором коледжу.

3.5.Розпорядок роботи відділу кадрів визначається Правилами внутрішнього розпорядку коледжу.

3.6.Дирекція коледжу створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи.
IV. Права4.1.Відділ кадрів має право:
a) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку, вимог законодавства про працю;
б) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій;
в) брати участь у нарадах та інших засобах з питань кадрової роботи;
г) вносити директору пропозиції з питань удосконалення кадрової служби, підвищення її ефективності.

4.2.Покладання на відділ кадрів обов’язків, не передбачених цим Положенням і такі, що не стосуються питань з кадрової роботи, не допускається.


V. Відповідальність працівників відділу кадрівПрацівники відділу кадрів несуть особисту відповідальність за:
а) невчасне і неналежне виконання покладених на них завдань і функцій згідно посадових інструкцій;
б) недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаціонно - нормативних документів;
в) несвоєчасне представлення вихідної інформації та звітів.