ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом директора
Машинобудівного коледжу
Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара
№ 69-ОД від 31.08.2017 р.
П О Л О Ж Е Н Н Я

про атестацію педагогічних працівників
Машинобудівного коледжу
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

м. Дніпро
2017
І. Загальні положення1.1 Положення «Про порядок атестації керівників, їх заступників, та інших педагогічних працівників (далі – педагогічних працівників, які атестуються) Машинобудівного коледжу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара» розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства N 1135 (z1417-13 ) від 08.08.2013 р.

1.2. Положення визначає порядок атестації керівника, його заступників (далі - керівні кадри) інших педагогічних працівників (викладачів, методиста, практичного психолога, майстра виробничого навчання) Машинобудівного коледжу Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (далі – Коледжу).

1.3 Атестація педагогічних працівників, які атестуються - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності або діяльності за посадою, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника, який атестується займаній посаді, рівня його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія (встановлюється тарифний розряд), педагогічне звання.

1.4 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які атестуються, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

1.5 Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічних працівників, які атестуються, повнота, об'єктивність та системність оцінювання їх професійної діяльності.

1.6 Атестація педагогічних працівників коледжу є обов'язковою.

1.7 Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

1.8 Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які атестуються та працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

1.9 Позачергова атестація проводиться за заявою педагогічного працівника, який атестується з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради Коледжу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії (встановлення тарифного розряду), педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація педагогічних працівників Коледжу проводиться за поданням директора Коледжу при неналежному виконанні посадових обов'язків.

1.10 Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням директора Коледжу (ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара). Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.


II. Порядок створення та повноваження атестаційної комісії2.1 Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у Коледжі до 20 вересня створюється атестаційна комісія I рівня, яку очолює директор Коледжу.

2.2 Атестаційна комісія створюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є директор Коледжу (заступник – голова профкому). Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п'яти осіб у складі: заступників директора, завідуючих відділеннями, секретаря, обов’язки якого виконує методист коледжу.

2.3 Атестаційна комісія створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися.

2.4 Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

2.5 Атестаційна комісія має право:

1) атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;
2) присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);
3) встановлювати тарифні розряди (атестувати на відповідність раніше встановленим тарифним розрядам);
4) порушувати клопотання перед атестаційною комісією, III рівня департаменту освіти і науки облдержадміністрації про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

2.6 Для об'єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних та інших працівників створюються експертні групи.


III. Організація та строки проведення атестації3.1. Щороку до 10 жовтня директор Коледжу подає до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційної комісії подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання директора або педагогічної ради Коледжу про присвоєння педагогічним працівникам, які атестуються кваліфікаційної категорії (встановлення тарифного розряду), педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Педагогічні працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

3.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки. Педагогічні працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

3.3. Атестаційна комісія Коледжу відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає професійну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування навчальних занять, позанавчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень студентів, з предмета (навчальної дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

3.4. У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів Коледжу атестаційна комісія департаменту науки і освіти облдержадміністрації з'ясовує: - виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності; - стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;
- результати державної атестації навчального закладу;
- результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);
- додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання студентів;
- підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;
- ефективність взаємодії з громадськими організаціями;
- додержання педагогічної етики, моралі;
- звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;
- аналіз розгляду звернень громадян.

3.5 Керівник Коледжу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників, які атестуються у міжатестаційний період. Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічними працівниками, які атестуються посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об'єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо. Педагогічні працівники, які атестуються не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

3.6 Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційною комісією Коледжу до 1 квітня. Характеристику на керівний склад подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення. Під час атестації керівних кадрів атестаційна комісія з'ясовує якість виконання ними посадових обов'язків.

3.7 Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності педагогічного працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності. За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності педагогічного працівника, якщо він не з'явився на засідання атестаційної комісії з об'єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації педагогічних працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді. У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з'ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

3.8 Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

3.9 Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується.

3.10 За результатами атестації атестаційна комісія приймає такі рішення:
1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»);
3) встановити педагогічному працівнику тарифний розряд;
4) педагогічний працівник, який атестується відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії») або раніше встановленому тарифному розряду;
5) порушити клопотання перед атестаційною комісією III рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання або про відповідність педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність педагогічного працівника раніше присвоєному педагогічному званню;
6) педагогічний працівник, який атестується відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
7) педагогічний працівник, який атестується не відповідає займаній посаді.

3.11 За результатами атестації керівних кадрів коледжу, атестаційна комісія департаменту освіти і науки облдержадміністрації ухвалює такі рішення:
- керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;
- керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією; - керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;
- рекомендувати для призначення на посаду керівника;
- рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.

3.12 Рішення атестаційної комісії Коледжу повідомляється педагогічному працівнику, який атестується одразу після її засідання під підпис. На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

3.13 Педагогічний працівник, який атестується визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:
1) має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;
2) виконує посадові обов'язки у повному обсязі;
3) пройшов підвищення кваліфікації.

3.14 У разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, який атестується, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.

3.15 Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

3.16 На час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками, які атестується зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

3.17 Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході педагогічного працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до Коледжу та з інших поважних причин. За такими педагогічними працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.

3.18 Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.

3.19 За педагогічними працівниками, які перервали роботу на педагогічній або іншій посаді незалежно від тривалості перерви у роботі, зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання. Атестація таких педагогічних працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

3.20 Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. При суміщенні педагогічними працівниками інших педагогічних посад у Коледжі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.

3.21 Викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів (навчальних дисциплін), атестуються з того предмета, (навчальної дисципліни), який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти (навчальних дисциплін).

3.22 Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

3.23 За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з іншого навчального закладу до Коледжу, а також на інші педагогічні посади у Коледжі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. За педагогічним працівником, який переходить на посаду методиста, зберігається присвоєна попередньою атестацією кваліфікаційна категорія. Атестація такого працівника здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста. При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до Коледжу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

3.24 Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.

3.25 Контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників здійснюється директором Коледжу. 3.26 Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд) та педагогічне звання, присвоєні (встановлені) педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії. 3.26 Кваліфікаційна категорія (тарифний розряд) та педагогічне звання, присвоєні (встановлені) педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій4.1. До початку роботи атестаційної комісії Коледжу проводиться попередня оцінка діяльності педагогічного працівника, який атестується на відповідність його посадових обов’язків у міжатестаційний період вимогам кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), на яку претендує цей педагогічний працівник під час чергової (або позачергової) атестації. Таке попереднє оцінювання роботи педагогічного працівника, який атестується обговорюється на засіданні предметної (циклової) комісії, до складу якої входить педагогічний працівник, який атестується. Голови предметних (циклових) комісій подають голові методичної ради витяги з протоколів засідань комісій про результати обговорення стану роботи педагогічного працівника, який атестується, і доповідають по цьому питанню на засіданні методичної ради Коледжу, яке проводиться у період з 01 по 10 жовтня. Педагогічні працівники, які претендують на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, до 01 жовтня подають голові предметної (циклової) комісії матеріали узагальнення власного педагогічного досвіду. Педагогічні працівники, які претендують підтвердити відповідності раніше присвоєній вищої кваліфікаційної категорії, подають голові предметної (циклової) комісії матеріали узагальнення власного педагогічного досвіду до 10 листопада.

4.2 Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) проводиться щодо викладачів усіх спеціальностей, а також методистів, практичних психологів, майстрів виробничого навчання, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра (далі - повна вища освіта), або молодшого спеціаліста, зокрема:
- викладачі - повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та пройшли спеціальну педагогічну підготовку;
- методист методичного кабінету - повну вищу педагогічну або іншу фахову освіту за умови підвищення кваліфікації за відповідним напрямом;
- практичний психолог - повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія».
- майстер виробничого навчання – базову або неповну вищу освіту за напрямом підготовки «Професійна освіта (за профілем)» або «Технологічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» або «молодший спеціаліст».

4.3 За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються (встановлюються) кваліфікаційні категорії: «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», (тарифні розряди) та подається клопотання до департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо встановлення рішення з присвоєння або відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань «викладач-методист», «старший викладач», «практичний психолог-методист», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»).

4.4 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам-викладачам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується:
4.4.1 здатністю забезпечувати засвоєння студентами навчальних програм;
4.4.2 знанням основ педагогіки, психології, вікової фізіології, знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета (навчальної дисципліни), який вони викладають;
4.4.3 вмінням скласти необхідні навчально-методичні матеріали з предметів (навчальних дисциплін), які вони викладають, і які потребують подальшого удосконалення;
4.4.4 використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі;
4.4.5 вмінням вирішувати педагогічні проблеми, вмінням установлювати контакт зі студентами, батьками, колегами по Коледжу, додержанням педагогічної етики, моралі. Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст".

4.5 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам-викладачам, які:
4.5.1 відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст";
4.5.2 постійно вдосконалюють свій професійний рівень, використовують диференційований та індивідуальний підхід до студентів;
4.5.3 склали навчально-методичні комплекси з предметів (навчальних дисциплін), які вони викладають, і які потребують подальшого удосконалення;
4.5.4 володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позанавчальної роботи та їх якісним застосуванням; 4.5.5 застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі;
4.5.6 знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти;
4.5.7 користуються авторитетом серед колег, студентів та їх батьків.

4.6 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам-викладачам, які:
4.6.1 відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст другої категорії";
4.6.2 удосконалюють навчально-методичні комплекси з предметів (навчальних дисциплін), які вони викладають;
4.6.3 використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу;
4.6.4 володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей студентів;
4.6.5 впроваджують передовий педагогічний досвід;
4.6.6 формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці;
4.6.7 уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал, вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

4.7 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічним працівникам-викладачам за поданням Коледжу та рішенням департаменту освіти і науки облдержадміністрації працівникам, які:
4.7.1 відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії»;
4.7.2 удосконалюють навчально-методичні комплекси з предметів (навчальних дисциплін), які вони викладають, доповнюючи їх творчими власними доробками;
4.7.3 володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі;
v 4.7.4 володіють широким спектром стратегій навчання;
4.7.5 вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовують нестандартні форми проведення навчальних занять;
4.7.6 активно впроваджують форми та методи організації навчально- виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання студентів;
4.7.7 вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу у коледжі;
4.7.8 узагальнюють досвід власної педагогічної діяльності;
4.7.9 щороку складають методичні розробки, які доповнюють наявний навчальний контент з предметів (навчальних дисциплін), що викладають (для адміністративних працівників двічі у атестаційний період).

4.8 Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно. Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних студентських олімпіад з базових навчальних предметів (навчальних дисциплін); переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., переможців всеукраїнського конкурсу - захисту пошуково-дослідницьких робіт студентів - членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

4.9 Кваліфікаційна категорія методист «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю або іншою фаховою освітою за умови підвищення кваліфікації за відповідним напрямом, які:
4.9.1 є професійно компетентними та повинні знати нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність, принципи дидактики, методичного забезпечення предметів (навчальних дисциплін), основ педагогіки, систему організації освітнього процесу в Коледжі, принципи і порядок розроблення навчальної документації;
4.9.2 забезпечують нормативні рівні і стандарти навчально-методичної роботи;
4.9.3 беруть участь в організації роботи з навчально-методичного забезпечення навчальної діяльності Коледжу;
4.9.4 організовують засідання школи молодого викладача, педагогічної майстерності;
4.9.5 відповідають загальним етичним та культурним вимогам. Без вимог до стажу роботи.

4.10 Кваліфікаційна категорія методист «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» та які:
4.10.1 володіють методикою виявлення, узагальнення і поширення ефективних форм і методів педагогічної роботи, принципами організації і змісту роботи предметних (циклових) комісій, принципами систематизації методичних і інформаційних матеріалів;
4.10.2 використовують аудіовізуалізацію і інтерактивні засоби в навчальному процесі;
4.10.3 вільно володіють сучасними педагогічними технологіями навчання. Вимоги до стажу - стаж роботи за професією методиста не менше 1 року.

4.11 Кваліфікаційна категорія методист «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» та які:
4.11.1 проявляють ґрунтовну професійну компетентність, сприяють організації розроблення, рецензування і підготовки до затвердження навчально-методичної документації, дидактичних матеріалів;
4.11.2 систематично вивчають і поширюють інформацію про передові технології навчання і виховання;
4.11.3 узагальнюють педагогічний досвід роботи викладачів, кураторів, предметних (циклових) комісій;
4.11.4 координують роботу предметних (циклових) комісій, роботу наставників;
4.11.5 надають допомогу при проведенні занять, відкритих заходів, конференцій тощо;
4.11.6 аналізують якість навчальної роботи педагогічних працівників. Вимоги до стажу - стаж роботи за професією методиста ІІ категорії - не менше 2 років.

4.12 Кваліфікаційна категорія методист « спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» та які:
4.12.1 проявляють високий рівень ініціативи, творчості, досконально володіють ефективними формами, методами організації навчання;
4.12.2 здійснюють методичну роботу, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності працівників;
4.12.3 аналізують стан навчально-методичної роботи і розробляють пропозиції щодо підвищення її ефективності;
4.12.4 надають допомогу у визначенні змісту навчальних програм, форм, методів і засобів навчання;
4.12.5 аналізують та узагальнюють результати навчально-методичної роботи Коледжу. Вимоги до стажу - стаж роботи за професією методиста І категорії - не менше 2 років.

4.13 Кваліфікаційна категорія практичний психолог «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Психологія», які:
4.13.1 знають нормативні документами, що регулюють питання охорони здоров'я, профорієнтації, зайнятості студентів та їх соціального захисту;
4.13.2 визначають фактори, що перешкоджають розвитку особистості підлітків і вживають заходи щодо надання психологічної допомоги;
4.13.3 здійснюють планування психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, проводять психодіагностичну оцінку індивідуально-психологічних особливостей студентів, готовності студентів до навчання у Коледжі;
4.13.4 організовують взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу з метою створення умов для всебічного розвитку підлітків, впливають на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо-сімейних конфліктів;
4.13.5 надають консультативну психолого-педагогічну допомогу підліткам;
4.13.6 володіють інформаційно-комунікаційними технологіями;
4.13.7 здійснюють професійну діяльність, спрямовану на збереження психологічного, соматичного і соціального стану студентів у процесі виховання та навчання в Коледжі;
4.13.8 консультують працівників Коледжу з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності студентів, батьків;
4.13.9 дотримуються професійної етики, пропагують здоровий спосіб життя.
Встановлюється без вимог до стажу.

4.14 Кваліфікаційна категорія практичний психолог «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які:
4.14.1 організовують і проводять групові та індивідуальні консультації за результатами проведених діагностичних досліджень;
4.14.2 здійснюють психологічну підтримку творчо обдарованих студентів, сприяють їхньому творчому розвитку і пошуку;
4.14.3 беруть участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих та вікових особливостей підлітків, сприяють розвитку у них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого і професійного самовизначення;
4.14.4 здійснюють психологічний супровід адаптації студентів- першокурсників, вільно використовують складові банку психодіагностичних методик, складають аналітичні довідки, за результатами діагностичних досліджень, індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування;
4.14.5 проводять соціально-психологічну профілактику негативних явищ в студентському середовищі.
Вимоги до стажу - стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

4.15 Кваліфікаційна категорія практичний психолог «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» та які:
4.15.1 створюють психологічне забезпечення банку даних допрофільного і профільного навчання та професійного самовизначення студентів;
4.15.2 здійснюють психологічний супровід студентів з девіантною поведінкою, виявляють розвиток здібностей і обдарованостей студентів;
4.15.3 проводять психолого-педагогічну корекцію студентів, які виявились не готовими або відстають у навчанні, соціально-психологічний тренінг спілкування;
4.15.4 володіють сучасними методами індивідуальної та групової професійної консультації, діагностики і корекції нормального і аномального розвитку підлітків;
4.15.5 проводять просвітницьку роботи з педагогами та батьками. Вимоги до стажу - стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

4.16 Кваліфікаційна категорія практичний психолог «спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» та які:
4.16.1 створюють авторські корекційно-розвивальні програми;
4.16.2 складають психолого-педагогічні висновки за матеріалами дослідницьких робіт з метою орієнтації педагогічного колективу, а також батьків у вирішенні конкретних проблемних ситуаціях;
4.16.3 здійснюють співробітництво з державними та громадськими установами й організаціями;
4.16.4 складають методичні розробки, мають власні публікації;
4.16.5 підвищують рівень психологічної обізнаності педпрацівників та батьків студентів;
4.16.6 використовують в своїй діяльності методики, технології, методи, що пройшли психологічну експертизу в обласному центрі практичної психології.
Вимоги до стажу - стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

4.17 Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; «спеціаліст першої категорії» - не менше п'яти років;
«спеціаліст вищої категорії» - не менше восьми років. За педагогічними працівниками, які атестуються та отримали другу повну вищу педагогічну освіту або іншу за фахом й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди). Атестація таких педагогічних працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.

4.18 Спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; «спеціаліст першої категорії» - не менше п'яти років; «спеціаліст вищої категорії» - не менше восьми років.

4.19 Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» (2001) працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

4.20 Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди. При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність: з додержання вимог з експлуатації обладнання навчально-виробничої майстерні, володіння нормативною документацію з організації практичного навчання, основ трудового законодавства, організації охорони праці навчально- виробничої майстерні, підготовки інструментів, матеріалів, устаткувань механічної дільниці та верстатів з програмного управління, дотримання справності металообробного обладнання, підготовки навчально-методичного забезпечення та матеріально-технічної бази до проведення практичних занять, забезпеченість контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці при експлуатації металообробних верстатів, утримання навчально-виробничих приміщень і робочих місць відповідно до санітарних норм, впровадження сучасних засобів захисту студентів щодо запобігання травматизму та виникнення професійних захворювань під час практичного навчання.

4.21 Одинадцятий тарифний розряд присвоюється майстрам виробничого навчання , які мають базову або неповну вищу освіту за напрямом підготовки «Професійна освіта (за профілем)» або «Технологічна освіта», з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» («бакалавр»), які володіють навичками роботи слюсаря, оператора (налагоджувальника) верстатів з програмним управлінням, токаря (фрезерувальника), верстатника. Без вимог до стажу роботи.

4.22 Дванадцятий тарифний розряд присвоюється, майстрам виробничого навчання, які мають базову або неповну вищу освіту за напрямом підготовки «Професійна освіта (за профілем)» або «Технологічна освіта» з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» («бакалавр»), які володіють навичками роботи слюсаря, токаря, (фрезерувальника), верстатника, оператора (налагоджувальника) верстатів з програмним управлінням. Вимоги до стажу - не менше 3 років на посаді.

4.23 Тринадцятий тарифний розряд присвоюється майстрам виробничого навчання, які мають базову або неповну вищу освіту за напрямом підготовки «Професійна освіта (за профілем)» або «Технологічна освіта», з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» («молодший спеціаліст»), які володіють навичками роботи слюсаря, токаря (фрезерувальника), верстатника, оператора (налагоджувальника) верстатів з програмним управлінням. Вимоги до стажу - не менше 5 років на посаді.

4.24 Чотирнадцятий тарифний розряд присвоюється майстрам виробничого навчання, які мають базову або неповну вищу освіту за напрямом підготовки «Професійна освіта (за профілем)» або «Технологічна освіта», з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» («молодший спеціаліст»), які володіють навичками роботи токаря, слюсаря, оператора (налагоджувальника) верстатів з програмним управлінням та мають досвід проведення навчальної налагоджувальної практики, а також володіють навичками технологічного програмування верстатів з програмним управлінням, організацією експлуатації металообробного обладнання навчально-виробничої майстерні. Вимоги до стажу - не менше 8 років на посаді.


V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань5.1 За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: «викладач- методист», «практичний психолог-методист», «старший викладач», «майстер виробничого навчання I категорії», «майстер виробничого навчання II категорії».

5.2 Педагогічні звання «викладач-методист», «практичний психолог- методист», можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», здійснюють науково- методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, зміст яких стосується педагогіки, методики викладання, узагальнення власного педагогічного досвіду, які пройшли апробацію та схвалені науково- методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

5.3 Педагогічні звання «старший викладач», можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

5.4 Педагогічне звання «майстер виробничого навчання I категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які на високому професійному рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

5.5 Педагогічне звання «майстер виробничого навчання II категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 5 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.
VI. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження6.1 У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення директор Коледжу протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника, який атестується під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

6.2 У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

6.3 У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника, який атестується займаній посаді директором Коледжу може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю. Розірвання трудового договору за таких підстав допускається у разі, якщо неможливо перевести педагогічного працівника за його згодою на іншу роботу в Коледжі, яка відповідає його кваліфікації. Наказ про звільнення або переведення педагогічного працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.

6.4 Педагогічні працівники, які були проатестовані, у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

6.5 Апеляція на рішення атестаційної комісії I рівня подається до атестаційної комісії IIІ рівня департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

6.6 Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені до суду.

6.7 Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом. В апеляції на рішення атестаційної комісії має бути зазначено: найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція, прізвище, ім'я, по батькові та посада (місце роботи) особи, яка подає апеляцію, її місце проживання, у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується, перелік документів та інших матеріалів, що додаються, дата подання апеляції. Апеляція підписується особою, яка її подає. До апеляції додається копія атестаційного листа.

6.8 Апеляції на рішення атестаційних комісій розглядаються за участю осіб, які їх подали, крім випадків, коли вони у письмовій формі відмовилися від особистої участі у розгляді апеляцій або не з'явилися на її засідання.

6.9 Питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим положенням, вирішуються атестаційними комісіями III рівня відповідно до чинного законодавства України.