ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом директора коледжу
Машинобудівного коледжу
Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара
від 31.08.17 р. № 68-ОД
ПОЛОЖЕННЯ

про Педагогічну раду
Машинобудівного коледжу
Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара
(схвалено рішенням Педагогічної ради Машинобудівного коледжу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 31 серпня 2017 року)


І. Загальні положення1.1 Педагогічна рада Машинобудівного коледжі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі - Коледж) є колегіальним органом його управління й утворюються строком на три роки.

1.2 У своїй роботі Педагогічна рада керується Конституцією України, законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Положенням про Коледж, цим Положенням та іншими нормативно - правовими документами в галузі освіти щодо підготовки молодших спеціалістів.


II. Порядок створення та склад педагогічної ради2.1 Вибори до складу педагогічної ради Коледжу починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу педагогічної ради. Склад педагогічної ради Коледжу затверджується наказом директора протягом п’яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу ради.

2.2 До складу педагогічної ради Коледжу входять за посадами директор Коледжу, його заступники, керівники відділень, предметних (циклових) комісій, голова профспілкової організації Коледжу, а також виборні представники науково-педагогічних та педагогічних працівників, виборні представники інших працівників Коледжу, керівники органів студентського самоврядування Коледжу.
Встановлено такі квоти представництва у педагогічній раді Коледжу:
1) 80 відсотків складу педагогічної ради формують науково- педагогічні та педагогічні працівники;
2) 10 відсотків – виборні представники студентів;
3) 10 відсотків – виборні представники інших працівників Коледжу. Виборних представників працівників Коледжу обирають загальні збори трудового колективу Коледжу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників студентів обирають студенти через прямі таємні вибори.
Директор своїм наказом виводить зі складу педагогічної ради Коледжу тих її членів, які припинили трудові відносини з Коледжем, перебувають у довготривалому відрядженні або припинили навчання, які входили до педагогічної ради за посадою і звільнені з неї. На їх місце за наказом директора до складу педагогічної ради вводяться нові члени відповідно до порядку формування складу педагогічної ради Коледжу.

2.3 Засідання педагогічної ради Коледжу проводяться щомісяця. Педагогічна рада правомочна розглядати питання та приймати рішення, якщо в засіданні ради беруть участь не менше 2/3 її членів.

2.4 Педагогічну раду Коледжу очолює голова, якого обирають таємним голосуванням зі складу її членів – науково-педагогічних або педагогічних працівників на строк діяльності педагогічної ради.

2.5 Секретар педагогічної ради обирається на першому засіданні (серпневому) і працює на громадських засадах. Секретар веде діловодство з питань роботи Педагогічної ради (протоколи засідань).

2.6 План роботи педагогічної ради на наступний навчальний рік попередньо обговорюється на останньому засіданні методичної ради у поточному навчальному році (червень), на засіданні педагогічної ради (червень) і затверджується директором коледжу.
Питання для розгляду на засіданнях Педагогічної ради виносяться на підставі рішень та пропозицій структурних підрозділів, нагальних потреб коледжу.

2.7 Спираючись на рішення Педагогічної ради, директор може видавати накази, обов'язкові для виконання педагогічними та іншими працівниками коледжу, студентами.

2.8 Рішення педагогічної ради Коледжу вважають ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань педагогічною радою і прийняті ухвали фіксуються у протоколах засідань, які підписують голова та секретар ради.

2.9 Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень заслуховується на черговому засіданні ради.

2.10 Кожний член педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання, ради брати активну участь у її роботі, своєчасно і якісно виконувати покладені на нього доручення.

2.11 В кожному протоколі вказується його номер, дата засідання, кількість присутніх, порядок денний засідання педагогічної ради, хід обговорення та прийняття рішення з питань, які обговорювалися.

2.12 Протоколи засідання педагогічної ради є документами постійного збереження, зберігаються у справах коледжу і здаються згідно з актом під час прийому і задач справ коледжу.
III. Повноваження педагогічної радиПедагогічна рада Коледжу:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, виховної, господарської та організаційної діяльності Коледжу;
2) розробляє й подає загальним зборам трудового колективу Коледжу проект положення про Коледж, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3) встановлює порядок обрання делегатів загальних зборів трудового колективу Коледжу, їх кількісний склад і норми представництва від структурних підрозділів;
4) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Коледжу;
5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Коледжу;
6) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
7) ухвалює за поданням директора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Коледжу; 8)затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру й підстави для його видачі випускникам;
11) оцінює освітню та методичну діяльність відділень, предметних (циклових) комісій, бібліотеки;
12) затверджує положення про робочі й дорадчі органи Коледжу та інші нормативні документи Коледжу з питань організації його освітньої, виховної, фінансово-господарської діяльності;
13) ухвалює рішення про подання кандидатур працівників Коледжу для присвоєння почесних звань та нагород в установленому законодавством порядку;
14) має право вносити подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, цим Положенням, Статутом Університету, контрактом, яке розглядають загальні збори трудового колективу Коледжу;
15) розглядає інші питання діяльності Коледжу відповідно до цього Положення.
IV. Регламент роботи Педагогічної ради4.1 Форма роботи Педагогічної ради – засідання, які проводяться згідно з планом роботи на навчальний рік.

4.2 Дату проведення засідань визначає адміністрація, про що оголошує не пізніше як за тиждень до проведення.

4.3 За планом роботи Педагогічної ради порядок денний кожного засідання містить три позиції:
1-е питання (головне) – доповідь представника адміністрації коледжу з визначеного питання;
2-е питання (інформаційне) – інформаційний виступ члена Педагогічної ради;
3-є питання (різне) – виступи з поточною інформацією, питаннями.

4.4 Засідання Педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради заздалегідь ознайомлюються з порядком денним, матеріалами та проектами рішень цього засідання. З обговорених питань педагогічна рада приймає рішення з визначенням термінів й осіб відповідальних за виконання. Найбільш важливі рішення педагогічної ради є підставою для видання директором наказів.

4.5 По першому (головному) питанню крім основного доповідача, створюється робоча група з голів предметних (циклових) комісій, завідувачів відділеннями, інших членів Педагогічної ради, яка протягом місяця вивчала стан справ по даному питанню і працювала над проектом постанови. На засіданні Педагогічної ради робоча груба викладає власне бачення стану проблеми, і може погодитись або виступити з критикою до доповіді головного доповідача.

4.6 Проект постанови засідання Педагогічної ради розробляє робоча група саме по першому питанню порядку денного засідання Педагогічної ради. По кожному пункту проекту постанови Педагогічної ради визначаються відповідальні та встановлюється термів виконання.


V. Виконання рішень Педагогічної ради5.1 Рішення Педагогічної ради набирають чинності після затвердження їх директором і є обов’язковими для всіх працівників і студентів коледжу.

5.2 Голова Педагогічної ради організує систематичну перевірку виконання рішень Педагогічної ради та інформує членів ради про хід виконання прийнятих рішень.

5.3 Рішення педагогічної ради Коледжу може бути скасовано рішенням вченої ради Університету, якщо воно суперечить законодавству, цьому Положенню чи завдає шкоди Університету.