МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРАЗАТВЕРДЖЕНО


наказ директора
Машинобудівного коледжу
від 31.08.2017 № 73-ОД.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ,
ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
ТА ПОНОВЛЕННЯ ВІДРАХОВАНИХ ОСІБ

УХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради МК ДНУ
імені Олеся Гончара
від 31.08.2017, протокол № 1


м. Дніпро
2017
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1 Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996р. № 245, Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України і Міністерства охорони здоров'я України від 06.06.1996р. № 191/153, і визначає порядок переведення, відрахування студентів, які навчаються в Машинобудівному коледжі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – Коледж), а також осіб, що переводяться (поновлюються) в Коледж з інших вищих закладів освіти.

1.2 Це Положення регулює питання переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, а також питання відрахування та поновлення на навчання в Коледж осіб, які навчались за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

1.3 У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: відрахування – припинення статусу здобувача вищої освіти
- з передбачених законом підстав у порядку, визначеному цим Положенням;
- переведення – зміни в правах та обов’язках особи, що здобуває вищу освіту, обумовлені зміною вищого навчального закладу та/або спеціальності (спеціалізації, освітньої програми), та/або форми навчання, та/або джерел фінансування без припинення статусу здобувача вищої освіти у порядку, визначеному цим Положенням;
- переривання навчання – призупинення прав та обов’язків осіб, що здобувають вищу освіту, у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання індивідуального навчального плану (за станом здоров’я, проходженням військової служби в особливий період, призовом на строкову військову службу (зокрема, у разі втрати права на відстрочку від неї), навчанням чи стажуванням в інших освітніх установах зокрема, іноземних тощо) у порядку, визначеному цим Положенням;
- повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом, який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр);
- поновлення до складу студентів – відновлення статусу здобувача вищої освіти з урахуванням набутих раніше результатів навчання у порядку, визначеному цим Положенням.

1.4 Переведення, відрахування, переривання навчання здобувачів вищої освіти та поновлення відрахованих осіб на навчання в Коледжі здійснюється директором у порядку, передбаченому цим Положенням.

1.5 Переведення, поновлення здобувачів вищої освіти здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

1.6 Переведення, відрахування та поновлення на навчання здійснюється наказом директора Коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування.


2.ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ2.1 Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, можуть бути переведені з:
- одного закладу вищої освіти до іншого;
- однієї спеціальності (спеціалізації,) на іншу;
- однієї форми навчання на іншу в межах спеціальності;
- навчання за рахунок одного джерела фінансування на інше в межах освітньої програми.

2.2 Переведення здійснюється на навчання за спеціальностями (освітніми програмами) відповідного рівня вищої освіти, на той самий або нижчий курс. Переведення студента на навчання з одного закладу вищої освіти до іншого здійснюється за згодою керівників обох закладів вищої освіти. Здобувач вищої освіти, який бажає перевестись до іншого закладу вищої освіти, подає на ім'я керівника закладу вищої освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до керівника іншого закладу вищої освіти.
Разом із заявою про переведення здобувач подає в обов’язковому порядку:
- копію залікової книжки (навчальної картки), завірену відповідним чином, з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм контролю; – у разі наявності: копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі; копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг відповідно до законодавства України; документи, що засвідчують досягнення у навчанні, спорті тощо.
Заява про переведення повинна бути розглянута в іншому закладі вищої освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлено умови переведення на навчання або причину відмови.
При позитивному розгляді заяви і виконанні умов переведення директор іншого закладу вищої освіти видає наказ, згідно з яким здобувач допускається до занять, а до закладу вищої освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання його особової справи.

2.3 Ліквідація академічної різниці може бути умовою переведення або передбачатись в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти впродовж першого семестру після переведення.
Ліквідація академічної різниці здійснюється відповідно до Порядку визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін.

2.4 Керівник закладу вищої освіти, в якому здобувач вищої освіти навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням і пересилає особову справу на адресу іншого закладу вищої освіти. Після цього керівник іншого закладу вищої освіти видає наказ про зарахування.

2.5 Переведені здобувачі вищої освіти мають право на зарахування (переведення) на місця державного замовлення у встановленому порядку.

2.6 Переведення здобувачів вищої освіти на перший курс заборонено. Як виняток ці питання розглядаються Міністерством освіти і науки України.

2.7 У разі закінчення терміну дії сертифіката про акредитацію освітньої програми (спеціальності,) та неотримання вищим навчальним закладом нового сертифіката про акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету відповідно до Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 927.

2.8 Особи, які навчаються в Коледжі за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, можуть бути переведені на навчання за кошти державного бюджету за наявності вакантних місць державного замовлення і спеціальністю, за якою вони навчаються.

2.9 Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення здійснюється на конкурсній основі, як правило, у період до 01 жовтня (непарний семестр) та до 01 березня (парний семестр) кожного навчального року за умови сплати за навчання у попередньому місяці.

2.10 Під час проведення конкурсу правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються:
- учасники АТО, діти учасників АТО;
- студенти, які досягли високих успіхів у навчанні;
- діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди;
- особи із багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей.

2.11 Студент, який хоче взяти участь у конкурсі на переведення на вакантне місце державного замовлення, подає власноруч написану заяву на ім’я директора, де вказує: середній бал успішності за усіма попередніми семестровими результатами контролю знань та, окремо, за останній семестр; обґрунтуванням причини переведення та наданням документів (за потреби), які підтверджують його соціальний статус, матеріальний стан тощо.

2.12 Заява щодо переведення на навчання за державним замовленням обов’язково погоджується з завідувачем відділення (куратором академічної групи), головою Ради студентів у період з 01 вересня до 10 вересня та до початку навчальних занять у другому семестру навчального року.

2.13 Педагогічна рада коледжу розглядає матеріали щодо переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у термін до 29 вересня та 25 лютого. Після позитивного рішення педагогічної ради видається відповідний наказ.

2.14 Якщо за договорами про надання освітніх послуг студенти, що переведені на навчання за кошти державного бюджету, сплатили зайві кошти, їх повернення здійснюється на підставі заяв осіб, що здійснювали оплату. Заяви подаються до бухгалтерії коледжу.

2.15 Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних закладах вищої освіти, не користуються правом переведення до Коледжу


3. ВІДРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ3.1 Підставою для відрахування здобувача вищої освіти з Коледжу є:
1) завершення навчання за відповідною освітньою програмою;
2) власне бажання;
3) переведення до іншого навчального закладу;
4) невиконання навчального плану;
5) порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка сплачує його навчання;
6) інші випадки, передбачені законодавством.

3.2 Студенти, які в установлений термін не склали екзаменаційної сесії, відраховуються за невиконання навчального плану. Якщо студент з поважних причин або за станом здоров’я не зміг своєчасно скласти відповідні заліки або екзамени, він повинен протягом трьох днів від виникнення таких причин повідомити завідувача відділенням. Інакше студент є таким, що має академічну заборгованість.

3.3 Студент, який не склав академічної заборгованості до початку нового семестру, відраховується з Коледжу за невиконання навчального плану на підставі подання завідувача відділенням. У ньому зазначають, які саме екзамени та заліки студент не склав. Подання завідувача відділенням погоджується з органом студентського самоврядування Коледжу.

3.4 Якщо після закінчення терміну академічної відпустки студент не приступив до занять і не надав довідок, за якими йому продовжено термін відпустки, він підлягає відрахуванню, як такий, що не приступив до занять після академічної відпустки.

3.5 Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку встановленого зразка.


4. ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ ТА НАДАННЯ АКАДЕМІЧНИХ ВІДПУСТОК4.1 Особам, які перервали навчання в Коледжі, надається академічна відпустка. Таких осіб не відраховують з числа здобувачів вищої освіти та зберігають окремі права здобувача вищої освіти відповідно до законодавства та Положення про організацію освітнього процесу у Машинобудівному коледжі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Після закінчення академічної відпустки особи, які перервали навчання, поновлюються на навчання.

4.2 Особам, які навчаються в Коледжі, можуть надаватись такі види академічних відпусток:
- академічна відпустка за станом здоров’я – це перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує у разі зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання;
- академічна відпустка у зв’язку з навчанням чи стажуванням в освітніх установах (зокрема іноземних держав), яка унеможливлює виконання індивідуального навчального плану;
- академічна відпустка у зв’язку з військовою службою – це перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує у разі його мобілізації, призову на строкову військову службу;
- відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

4.3 Надання академічної відпустки оформлюється відповідним наказом директора Коледжу із зазначенням виду та підстави надання академічної відпустки та її термінів.

4.4 Максимальна тривалість академічної відпустки за станом здоров’я, у зв’язку з навчанням чи стажуванням в освітніх установах встановлюється, як правило, до одного року. Академічна відпустка у зв’язку з військовою службою встановлюється на строк проходження служби.

4.5 Академічна відпустка за станом здоров’я надається здобувачам вищої освіти на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки або ЛКК територіальних ЛПУ.

4.6 Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом директора Коледжу на підставі заяви студента, яка подається не пізніше двох тижнів до початку навчання. У разі академічної відпустки за станом здоров’я до заяви додається висновок ЛКК.
Поновлення на навчання осіб, яким було надано академічну відпустку, здійснюються, як правило, під час канікул. Здобувачі вищої освіти, які не подали в установлений термін документи для поновлення на навчання, відраховуються з Коледжу.

4.7 Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки розглядаються директором Коледжу, академічної відпустки за станом здоров’я – директором Коледжу разом зі студентською або територіальною поліклінікою.


5. ПОВТОРНЕ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ5.1 Підставою для надання здобувачеві вищої освіти права на повторне навчання може бути невиконання до початку екзаменаційної сесії індивідуального навчального плану поточного семестру, зокрема з поважних причин (захворювання), підтверджених відповідними документами.
Довідки про захворювання здобувача вищої освіти під час поточного семестру завіряються в територіальних ЛПУ і подаються до Коледжу протягом тижня після закінчення лікування.

5.2 Питання про надання здобувачеві вищої освіти права на повторне навчання вирішується директором Коледжу за поданням завідувача відділенням до початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом.

5.3 Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

5.4 Здобувачам вищої освіти, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані навчальні дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче 7 балів за дванадцяти бальною або 4 бали за чотирибальною шкалою оцінювання . Перезарахування здійснюється на підставі заяви здобувача і за згодою завідувача відділенням.

5.5 За період навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста здобувач вищої освіти може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

5.6 Здобувачі вищої освіти, які навчаються на першому курсі Коледжу правом на повторне навчання не користуються.


6. ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ6.1 Поновленими до складу здобувачів вищої освіти можуть бути особи, які були відраховані до завершення навчання за освітньою програмою вищої освіти відповідного рівня.

6.2 Поновлення здійснюється незалежно від причини відрахування, тривалості перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, типу програми, джерел фінансування з урахуванням здатності претендента успішно виконувати навчальний план. Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти здійснюють, як правило, під час канікул. Поновлення до складу здобувачів вищої освіти на перший курс освітніх програм заборонено. Директор Коледжу має право поновити на другий курс осіб, які були відраховані з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

6.3 Поновлення здійснюється на освітні програми того ж рівня, з якого було відраховано здобувача вищої освіти, на такий самий або нижчий курс.

6.4 Поновлення до складу здобувачів вищої освіти здійснюється в межах ліцензованого обсягу за відповідними рівнем, курсом та спеціальністю.

6.5 Заява про поновлення розглядається протягом двох тижнів (не враховуючи канікулярний період). До заяви про поновлення додається академічна довідка. За результатом її розгляду заявникові повідомляють умови поновлення до складу здобувачів вищої освіти або причину відмови.

6.6 Ліквідація академічної різниці може бути умовою поновлення або передбачатись в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти впродовж першого семестру після поновлення.

6.7 Директор поновлює на навчання здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування.


7. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ7.1 Особі, яка відрахована з Коледжу, видається академічна довідка встановленої форми та оригінал документа про раніше здобуту освіту.
До особової справи студента в разі відрахування (переведення) вкладаються: копія академічної довідки, підписаної директором Коледжу і скріпленої гербовою печаткою, завірена завідувачем відділення навчальна картка здобувача вищої освіти із зазначенням виконання ним навчального плану.

7.2 Відомості про дисципліни, що вивчалися, курсові роботи та звіти з практик, заліки та екзамени, що складалися вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.

7.3 Студенту, який до відрахування в Коледжі навчався в декількох вищих навчальних закладах, видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, отримані ним під час навчання в цих навчальних закладах. На цей випадок до академічної довідки перед переліком навчальних дисциплін, що складені в Коледжі, вносяться навчальні дисципліни, складені в інших вищих навчальних закладах із зазначенням назви цих закладів.

7.4 Студентам, які вибули з першого курсу Коледжу й не складали екзамени та заліки видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

7.5 Студенту, який поновлений на навчання до Коледжу або переведений до нього, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними дисциплінами з відповідними оцінками, одержаними в іншому навчальному закладі. Перезарахування дисциплін здійснює завідувач відділенням

7.6 До особової справи студента, переведеного з іншого вищого закладу вищої освіти або поновленого, вкладаються: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка, оригінал документа про попередню освіту.

7.7 Реєстрація академічних довідок здійснюється в журналі реєстрації видачі академічних довідок. У ньому відображаються такі дані: порядковий реєстраційний номер; прізвище, ім’я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку, номер академічної довідки; спеціальність; курс навчання; дата і номер наказу про відрахування; дата видачі; підпис особи, яка одержала довідку.