МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ директора коледжу
«31» 08 2017 р № 73-ОДПоложення

про відділення
м. Дніпро
2017
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1 Відділення є структурним підрозділом Машинобудівного коледжу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – коледж). В коледжі функціонують два відділення з підготовки молодших спеціалістів: машинобудівне та економічне.

1.2 Дане положення розроблене у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» згідно з яким відділення об’єднує навчальні групи з кількох спеціальностей споріднених галузь знань.

1.3 Відділення створюється рішенням директора коледжу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

1.4 У своїй діяльності відділення керується Конституцією України, законами та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Положенням про Машинобудівний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а також цим положенням.

1.5 Відділення безпосередньо підпорядковано заступнику директора з навчально-виховної роботи.

1.6 Робота відділення ведеться за навчальними програмами, робочими навчальними планами за графіком навчального процесу, що затверджує директор коледжу.

1.7 Діяльність відділення здійснюється на основі річного плану роботи, затвердженого директором коледжу.


2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ2.1 Сприяння реалізації державних стандартів в галузі підготовки молодших спеціалістів, навчальних планів, навчальних і робочих програм, графіків навчального процесу.

2.2 Створення належних умов для формування у студентів поглядів та переконань, які б відповідали сучасному рівню знань в обсязі навчальних планів і програм з предметів та дисциплін, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів.

2.3 Створення належних умов для вдосконалення змісту, форм та методів навчання в коледжі.

2.4 Організація системного моніторингу якості освітнього процесу в коледжі.

2.5 Збереження контингенту студентів.

2.6 Допомога студентам в ході навчально-виховного процесу, створення умов та прививання інтересу до самоосвіти.


3 ФУНКЦІЇ3.1 Планування та організація навчально-виховного процесу студентів денної та заочної форм навчання на основі державних стандартів, навчальних планів, а також діючих нормативно-правових документів в галузі освітньої діяльності.

3.2 Розробка нормативної, інформаційної та організаційної документації в реалізації навчально-виховного процесу на відділенні.

3.3 Оформлення документів студентам, які щойно вступили до коледжу, підготовка документів до екзаменаційних сесій, державних підсумкових атестацій, державних екзаменів та захисту дипломних проектів, аналіз їх результатів.

3.4 Координація та контроль діяльності викладачів відділення в якості навчання та виховання студентів, методичного забезпечення процесу навчання у відповідності до нормативно-правових вимог.

3.5 Контроль виконання графіку навчального процесу та дотримання розкладу навчальних занять, проведення консультацій з предметів (дисциплін), проведення екзаменаційних сесій на відділенні.

3.6 Організація моніторингу успішності студентів.

3.7 Підготовка проектів наказів про:
- переведення студентів на наступний курс навчання, відрахування студентів по закінчення терміну навчання;
- склад комісії по захисту курсових проектів і робіт для проведення державних екзаменів і захисту дипломних проектів;
- результати держаних екзаменів, державної підсумкової атестації, і захисту дипломних проектів, директорських контрольних робіт.
- допуск студентів до державної підсумкової атестації, державних екзаменів;
- затвердження тем дипломних проектів, про допуск до дипломування.

3.8 Ведення діловодства по відділенню:
- видача академічних довідок;
- надання інформації на запити установ (відомств);
- облік статистичної звітності;
- оформлення особових карток та індивідуальних навчальних планів студентів.

3.9 Організація і перевірка складання рейтингів студентів навчальних груп за результатами сесії для призначення академічних стипендій.

3.10 Підготовка та надання інформації по відділенню для розміщення на сайті коледжу.


4 ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ4.1 Завідувач відділення має право:
- перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників, бути присутнім на заняттях та заходах, які проводяться в коледжі, давати педагогічним працівникам обов’язкові для виконання розпорядження;
- притягати до дисциплінарної відповідальності студентів за порушення Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
- вимагати від підпорядкованих йому педагогічних працівників необхідних звітів, відомостей, документації, пояснень тощо.

4.2 Обов’язки:
- організація і керування роботою з планування і звітності, виконання планів роботи та заходів на відділенні;
- брати участь у підготовці основних документів роботи коледжу;
- організовує і керує роботою кураторів навчальних груп і викладачами, які працюють на відділенні, позааудиторною роботою і дозвіллям студентів, роботою по збереженню контингенту і адаптації студентів, покращенню навчальної дисципліни та якості навчання студентів;
- готує матеріали і бере участь у роботі стипендіальної комісії, для розгляду на педагогічних радах, методичних радах, наказів по коледжу;
- організовує та контролює роботу самоврядуванні студентів на відділенні, проведення батьківських зборів, чергування навчальних груп в коледжі;
- забезпечує виконання заходів по покращенню успішності, організує контроль знань і забезпечує створення здорових і безпечних умов під час проведення освітнього процесу;
- забезпечує проведення навчальної та виробничої практики студентів відповідно до чинного законодавства, інструктажів з питань безпеки життєдіяльності і охорони праці студентів.


5 КЕРІВНИЦТВО5.1 Відділення очолює завідувач відділенням, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора коледжу.

5.2 На посаду завідувача відділенням призначається особа з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту відповідно до профілю освітньої діяльності відділення і педагогічний стаж не менше двох років.

5.3 Завідувач відділення:
- координує діяльність відділення;
- планує роботу відділення;
- контролює діяльність кураторів навчальних груп;
- проводить заходи щодо вдосконалення організаційної структури відділення;
- контролює розроблення, впровадження, функціонування і вдосконалення певних процесів системи управління якістю, що стосується діяльності відділення.

5.4 Відділення безпосередньо підпорядковано заступнику директора з навчально-виховної роботи.


6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ6.1 Організація та безпосереднє керівництво навчально-виховною роботою у студентських групах відділення;

6.2 Забезпечення своєчасного складання планів роботи відділення, планів роботи кураторів груп та іншої навчальної документації, а також контроль за її виконанням;

6.3 Організація ведення обліку та аналіз успішності студентів; вживання заходів щодо забезпечення високої успішності;

6.4 Контроль за дисципліною студентів відділення та дотриманням правил внутрішнього розпорядку студентів і подання (у необхідних випадках) пропозицій заступникові директора з навчально-виховної роботи;

6.5 Керівництво та контроль за роботою кураторів академічних груп;

6.6 Розвиток форм самоврядування серед студентів, зв’язок із студентською радою коледжу;

6.7 Сприяння проведенню виховної, культурно-масової й оборонно-спортивної роботи серед студентів відділення. Контроль за участю студентів у предметних гуртках, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, культпоходах, вечорах відпочинку, лекціях та інших заходах;

6.8 Підготовка матеріалів до нарад, Педагогічної ради, звітів про роботу відділення;

6.9 Здійснення зв’язку з батьками студентів відділення;

6.10 Організація профорієнтаційної роботи відділення;

6.11.Розробка та впровадження рекомендацій з поліпшення навчального процесу;

6.12 Підготування щомісячного та щосеместрового звіту про успішність у студентських групах відділення (проведення рейтингів успішності відділення).

7 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ7.1 Завідувач відділенням взаємодіє з іншими підрозділами коледжу з метою забезпечення ефективного навчально-виховного процесу на відділенні:
- навчальною частиною, методичним кабінетом і предметними (цикловими) комісіями з питань проведення освітнього процесу,
- бібліотекою з питань забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою студентів.
- відділом кадрів з питань підбору кадрів, переміщення та відрахування студентів.
- бухгалтерією з питань оплати за навчання, додаткові освітні послуги, виплати стипендій, виплат соціального та стимулювального характеру.
- завідувачем навчально-методичними майстернями з питань розподілу студентів на технологічну (виробничу) та переддипломну практики та організації керівництва ними.
- завідувач відділення в установленому порядку звітує про власну діяльність перед директором та заступником директора з навчально – виховної роботи.