ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом директора
Машинобудівного коледжу
Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара
від 01.02.2017р. № 09-ОД
ПРАВИЛА

призначення стипендій
в Машинобудівному коледжі
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

(Із змінами, внесеними згідно з рішенням педагогічної ради
від 29.06.17 протокол № 5)

м. Дніпро
2017
І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ1.1 Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються в коледжі за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного) бюджету, а саме – студентів денної форми навчання Машинобудівного коледжу ДНУ імені Олеся Гончара (далі – студенти);

1.2 Особам, визначеним пунктом 1.1 цього Порядку, призначаються такі стипендії:
1) академічні – особам, зазначеним у підпункті 1.1 пункту 1 цього Порядку, за результатами навчання;
2) соціальні — на підставі законів (нормативно-правових актів), що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

1.3 Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам коледжу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності наказом директора коледжу створюється стипендіальна комісія, яка діє відповідно до Положення про стипендіальну комісію.
За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.

1.4 Стипендії виплачуються один раз на місяць.
Студентам денної форми навчання (особам, зазначеним у підпункті 1.1 пункту 1 цього Порядку) стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з коледжу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу директора коледжу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.
Студентам коледжу, які поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

1.5 Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічної відпустці за медичними показниками відповідно до наказу директора коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторису коледжу щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної академічної стипендії. Студентам коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.
Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі — 150 гривень.


II.АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ В МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖІ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА2.1 Академічними стипендіями є:
1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам коледжу за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;
3) стипендії у підвищеному розмірі:
- студентам коледжу які досягли особливих успіхів у навчанні;
- студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.
Розмір академічних стипендій для студентів денної форми навчання, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

2.2 Коледж, у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг) – позицією особи порівняно з іншими студентами. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений планом освітнього процесу навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Наказом директора коледжу, за поданням завідувача відділенням, таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

2.3 Порядок формування рейтингу в коледжі визначається Положенням про визначення рейтингу успішності студентів для призначення академічних і соціальних стипендій Машинобудівного коледжу ДНУ імені Олеся Гончара, затвердженими педагогічною радою коледжу відповідно до цих Правил за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією. Затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.
Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада коледжу, з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених коледжу у встановленому порядку, визначає:
а) загальний ліміт стипендіатів – відсоток стипендіатів, яким призначатися академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала (включаючи) академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) - однаковий для усіх спеціальностей (напрямів підготовки) спеціалізацій, курсів. Цей показник встановлюється у 40…45 відсотках фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).
б) ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, - може бути різним для курсів, та спеціальностей.
Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення єдиного ліміту стипендіатів для студентів, які навчаються на різних курсах за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо такі особи навчаються за однаковими навчальними планами. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які будуть зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначена академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до коледжу.

2.4 Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 2.3 цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції;
- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 2.3 цих Правил (у разі однакового конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, стипендіальна комісія приймає рішення з урахуванням отриманого балу за результатом складання профільного предмету – математика).

2.5 Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 2.4 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка** у разі, коли за результатами навчання студенти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.


III. СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ В МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖІ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА3.1 Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам коледжу, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих Правил та належать до однієї з таких категорій:
1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;
3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій;
4) особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії;
5) дітей-інвалідів, інвалідів 1-3 групи;
6) осіб, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сімї;
7) соціальні стипендії, які отримуються студентами за рішенням Верховної Ради.

3.2 Особи, зазначені у пункті 3.1 цих Правил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 3.1 цих Правил, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.
Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

3.3. У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у пункті 3.1 цих Правил становить 5 балів за п’ятибальною або 12 за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожної дисципліни, отриманих під час семестрового контролю, студенти коледжу займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 3.1 цих Правил, за рахунок коштів, передбачених коледжу для виплати академічних стипендій, здобувачу вищої освіти виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам коледжу, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

3.4 Особам, зазначеним у пункті 3.1 цих Правил, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 3.1 і 3.3 цих Правил:
1) збільшується:
студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії коледжу;
студентам коледжу, з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — 30 відсотків**.
* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:
протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного освітнім (навчальним) планом, особа з будь-якої дисципліни набрала менше балів, ніж визначена в Машинобудівному коледжі ДНУ імені Олеся Гончара межа незадовільного навчання;
під час семестрового контролю з будь-якої дисципліни студент отримав менше балів, ніж визначена в Машинобудівному коледжі ДНУ імені Олеся Гончара межа незадовільного навчання;
** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.