• image07
  • Current
<

Бухгалтерія коледжу

Головний бухгалтер – Бохан Н.В.

Адреса: 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5, другий поверх.

Бухгалтерія є структурним підрозділом Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, яка забезпечує організацію бухгалтерського обліку і звітності та реалізацію фінансової, бюджетної та податкової політики.

У своїй діяльності бухгалтерія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, наказами директора коледжу, Положенням про бухгалтерську службу та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність коледжу.

Основні завдання та функції бухгалтерії


Основними завданнями бухгалтерської служби є:


1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності коледжу та складення звітності;
2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасному поданні на реєстрацію таких зобов’язань, здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірному та у повному обсязі відображенні операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Бухгалтерія відповідно до покладених на неї завдань:


– веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням програми 1С:Підприємство для бюджетних установ;
– складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
– здійснює поточний контроль за: дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; правильністю зарахування та використання власних надходжень коледжу;
– своєчасно подає звітність;
– своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі);
– забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
– проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
– розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня бюджетної та фінансової дисципліни;
– здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Керівництво бухгалтерією

Керівництво бухгалтерією здійснює головний бухгалтер, який організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на неї.

Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з неї, відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, директором коледжу за погодженням з органом державної казначейської служби України та Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Головний бухгалтер – Бохан Наталія Володимирівна, тел./факс: (056)375-71-53.

Бухгалтерія – тел./факс: (056)375-71-53.