Перелік спеціальностей

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
КВАЛІФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІК
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Фахівець повинен: - використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою вимірювальних приладів та оснастки здійснювати
випробування верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів на відповідність технічним характеристикам
- застосовуючи методи пусконалагоджувальних робіт за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, слюсарного та
електромонтажного інструменту, тест-програм ввести верстати з ПУ і робототехнічні комплекси в експлуатацію
- використовуючи стендове обладнання, необхідну вимірювальну апаратуру здійснювати регулювання механічних приладів верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів
- використовуючи технічну документацію, розробляти карту налагодження верстата з ПУ на обробку деталі
- використовуючи управляючу програму, за допомогою оснастки, ріжучого та вимірювального інструментів, здійснювати
обробку пробної деталі та корегування управляючої програми
- володіти методами налагоджування
- за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, електромонтажного інструменту здійснювати налагодження автоматики верстата з ПУ і робототехнічних комплексів
- використовуючи нормативно-технічну документацію, методи ремонту та монтажу, за допомогою контрольно-вимірювальної
апаратури, електромонтажного інструменту виконувати ремонт електромеханічних та електричних пристроїв верстата з ПУ і
робототехнічного комплексу
- за допомогою слюсарного, електромонтажного інструменту та матеріалів виконувати профілактичні роботи та планово-
попереджувальний ремонт верстатів з ПУ
- використовуючи засоби діагностування за допомогою контрольної вимірювальної та діагностичної апаратури здійснювати
пошук неполадок в електронних вузлах та модулях, визначати технічний стан системи ПУ
- вміти оцінювати безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів, обирати заходи попередження електро-
травматизму, визначати необхідні технічні рішення системи попередження пожежі та пожежного захисту
- за допомогою необхідних вимірювань здійснювати пошук несправностей в електромеханічних та електричних пристроях
верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів
ФАХІВЕЦЬ підготовлений до роботи щодо обслуговування та ремонту верстатів та робото технічних комплексів, устаткувань механізації та автоматизації виробничих процесів машинобудування, а також в проектних та дослідницьких організаціях машинобудівного профілю.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:
- денна форма - на основі базової загальної середньої освіти - 3 р. 10 міс.
- денна форма - на основі повної загальної середньої освіти - 2 р. 10 міс.
- заочна форма - на основі повної загальної середньої освіти – 2 р.10 міс.


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
КВАЛІФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Фахівець повинен: - використовуючи креслення деталі, вміти обирати і обґрунтовувати метод одержання заготовки для забезпечення найбільш
економічного виробництва та виконувати її креслення
- використовуючи креслення деталі, вміти встановлювати технологічну послідовність проходження заготовки в процесі її
обробки для одержання заданої деталі
- використовуючи креслення деталі та заготовки, вміти за допомогою поопераційного маршруту і паспортних даних вибирати
металообробне обладнання для забезпечення виконання технології одержання деталі - використовуючи нормативно-технічну документацію з застосуванням ЕОМ вміти використовувати і оформляти операційні і
маршрутні технологічні карти, розробляти управляючі програми з різними системами програмного управління
- за допомогою довідників та математичних операцій вміти визначати і обчислювати режими різання, які б забезпечували
високу якість продукції і максимальне використання обладнання, вибирати універсальні пристрої і інструмент
- використовуючи технологічний процес, паспортні дані металообробного і транспортного обладнання, за допомогою засобів
пристосування і розрахунку вміти робити планування розміщення обладнання дільниці
- використовуючи нормативно-технічну документацію за допомогою засобів проектування і розрахунку, мікроскопів,
випробувальних приладів вміти:
розраховувати параметри міцності деталей;
випробовувати матеріали та готові вироби на міцність, витривалість, твердість та інше;
визначати і аналізувати стан кристалічної структури металів і робити висновки про їх відповідність заданим механічним властивостям;
- вміти виявляти брак виробів, аналізувати причини браку, формувати технологічні і організаційні пропозиції щодо заходів попередження браку
ФАХІВЕЦЬ підготовлений до виробничо-технологічної і конструкторської діяльності на підприємствах машинобудування на посадах технолога, технолога-програміста, майстра механічної дільниці, контролера або майстра відділу технічного контролю, конструктора.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:
- денна форма - на основі базової загальної середньої освіти - 3 р. 10 міс.
- денна форма - на основі повної загальної середньої освіти - 2 р. 10 міс.
- заочна форма - на основі повної загальної середньої освіти – 2 р.10 міс


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ
КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЕЦЬ З ЕКОНОМІКИ
ПІДПРИЄМСТВА
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Фахівець з економіки підприємства підготовлений до виконання організаційної, обліково-аналітичної,
плануючої,
контролюючої та технологічної функцій та повинен вміти:
- групувати аналітичні економічні показники діяльності за напрямами комплексного
аналізу
діяльності підприємства
- збирати, обробляти та систематизувати планові, облікові та звітні дані
- розраховувати економічну ефективність від запровадження режиму економії,
що використовуються у виробництві
- використовуючи нормативно-технічну документацію з застосуванням ЕОМ
вміти використовувати і оформляти операційні і
маршрутні технологічні карти, розробляти управляючі програми з різними системами програмного управління
- розраховувати фактичний та прогнозний рівень продуктивності праці
на підприємстві
- розраховувати трудомісткість виробничої програми
- виконувати комплекс розрахунків для обґрунтування планових рішень
- відокремлювати конкретні планово-економічні показники підрозділів із
сукупності узагальнених
показників підприємства
- визначати загальні витрати на проведення ремонтів, модернізації та заміни обладнання
- готувати економічні звіти
- визначати калькуляційні статті для розрахунку собівартості продукції
- визначати економічну ефективність від запровадження інновацій на підприємстві
- розраховувати витрати на виробництво продукції за калькуляційними статтями
- складати кошториси витрат за економічними елементами
- визначати витрати, що включаються в ціну готової продукції
- розраховувати проектну ціну продукції на основі кошторисів калькуляцій
- виконувати необхідні розрахунки економічних показників
- розраховувати узагальнену ефективність від запровадження комплексу рішень з удосконалення виробничої діяльності підприємства
- визначати склад економічних показників, що підлягають поточному обліку та контролю
- розробляти форми звітності та облікових документів для контролю за ходом виконання планових завдань виробничо-
господарської діяльності підприємства та його підрозділів
ФАХІВЕЦЬ підготовлений до планово-економічної, організаційно-управлінської діяльності на виробництвах та установах різних форм власності на посадах: технік з планування, технік з підготовки виробництва, технік з нормування праці, ревізор з
виробничо-технічних і економічних питань.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:
- денна форма - на основі базової загальної середньої освіти - 2 р. 10 міс.
- денна форма - на основі повної загальної середньої освіти - 1 р. 10 міс.
- заочна форма - на основі повної загальної середньої освіти – 1 р.10 міс.


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Фахівець з фінансів і кредиту підготовлений до виконання організаційної, обліково-аналітичної, плануючої,
контролюючої та технологічної функцій та повинен вміти:
- підбирати конкретні засоби та інструменти для належного керування оборотними активами підприємства
- оптимізовувати дебіторсько-кредиторську заборгованість підприємства
- здійснювати інвестиційні операції в цінні папери
- надавати послуги з укладання угод з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів
- визначати оптимальні способи та напрями інвестиційної діяльності підприємства
- застосовувати науково обґрунтовані методи обчислення прибутковості інвестицій у цінні папери
- прогнозувати економічні наслідки інвестиційних рішень
- проводити страхування майна підприємств
- організовувати фінансові відносини за загрози банкрутства
- проводити санацію фінансів підприємств
- складати бухгалтерську й оперативну звітність
- визначати способи підвищення платоспроможності підприємства
- визначати собівартість продукції та способи її зниження
- планувати прибуток і рентабельність
- розраховувати оптимальні норми розподілу прибутку
- вести розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів
- проводити фінансові операції з нерухомістю
- оцінювати вартість нерухомого майна
- вести кредитування житлового будівництва на основі іпотеки
- здійснювати на практиці весь комплекс лізингової діяльності та використовувати лізинг як сучасний фінансовий
інструмент розширення інвестиційної діяльності
- професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, використовувати у фінансовій роботі відповідні
комп’ютерні програмні продукти
- володіти різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збирання й опрацювання інформації
ФАХІВЕЦЬ підготовлений): Брокер (посередник) з цінних паперів. Дилер (продавець) цінних паперів. Маклер біржовий. Агент страховий. Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей. Інспектор кредитний. Інспектор обмінного пункту.
Бухгалтер. Касир-експерт. Інспектор. Ревізор. Молодший державний інспектор. Інспектор з інвентаризації. Інспектор митної служби. Інспектори податкової служби. Інспектор з контролю за цінами. Інші державні інспектори. Інспектор цін.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:
- денна форма - на основі базової загальної середньої освіти - 2 р. 10 міс.
- денна форма - на основі повної загальної середньої освіти - 1 р. 10 міс.
- заочна форма - на основі повної загальної середньої освіти – 1 р.10 міс.


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
КВАЛІФІКАЦІЯ ПРОГРАМІСТ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Фахівець повинен знати:
- діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів;
- види інформаційних систем;
- конфігурації персональних комп’ютерів;
- апаратне та програмне забезпечення;
- методи роботи з інформаційними системами;
- робочі програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали, які визначають послідовність і техніку виконання
розрахункових операцій; - види технічних носіїв інформації, правила їх зберігання та експлуатації;
- сучасні технології автоматизованої обробки інформації;
- формалізовані мови програмування;
- основи програмування;
- методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт;
- математичні методи побудови графічних образів, мови графічного опису;
- елементи прикладного програмного забезпечення автоматизованих систем;
- математичні методи аналізу та опису процесів та систем;
- банківські інформаційні системи;
- основи економіки, організації праці та виробництва.
Фахівець повинен вміти:
- виконувати роботу з підготовки технічних носіїв інформації;
- обґрунтовувати вибір операційної системи в процесі розробки
прикладного програмного забезпечення;
- встановлювати операційні системи та відновлювати їх роботу
після аварійних ситуацій;
- здійснювати адміністрування локальних обчислювальних мереж;
- використовувати програмні пакети для проведення
математичних і технічних розрахунків;
- створювати креслення, розробляти конструкторську
і технологічну документацію засобами систем автоматичного
програмування
- налагоджувати розроблений програмний продукт
за допомогою сучасної технічної бази;
- проводити тестові перевірки і профілактичні огляди
технічних засобів обчислювальної техніки;
- розробляти та підтримувати сучасні
Web-сторінки та портали;
- вести облік використання машинного часу,
обсягів виконаних робіт;
- забезпечувати працездатність обчислювальної техніки,
організовувати безпечну експлуатацію
інженерно-технічного
устаткування й обладнання.
ФАХІВЕЦЬ підготовлений до діяльності в галузях застосування комп’ютерної техніки, прикладного програмування, математичного моделювання науково-технічних задач на посадах: адміністратор бази даних, програміст прикладний, програміст
системний, спеціаліст із застосування комп’ютерів, математик-аналітик з дослідження операцій, має право на видавничу та поліграфічну діяльність, а також у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:
- денна форма - на основі базової загальної середньої освіти - 3 р. 10 міс.
- денна форма - на основі повної загальної середньої освіти - 2 р. 10 міс.