Затверджено наказом ректора

Дніпропетровського національного

                                                                            університету  імені Олеся Гончара

                                                                          від «__»_________ 2009 р. №____

                                                                   _________________ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Прийнято зборами трудового

                                                          колективу Машинобудівного

                                                                            коледжу Дніпропетровського

                                                        національного університету

                                             імені Олеся Гончара

                                                                   «06» лютого 2009 р., протокол № 1

                               

 

        

 

 

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ

1       Загальні положення

   

1.1  Це  Положення розроблено   відповідно   до   Закону  України   «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Дніпропетровського національною університету імені Олеся Гончара (далі – Університет) і є документом, який регламентує діяльність Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – Коледж).

Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара увійшов до складу Університету як його структурний підрозділ – машинобудівний коледж відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти України від 20 червня 1997 р. №218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти».

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2003 року № 884-р, наказу Міністерства освіти і науки України від 23 липня 2008 р. № 681 та наказу ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 03 лютого 2009 року №68 Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету перейменовано у Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Коледж є вищим навчальним закладом II рівня акредитації державної форми власності.

Повна назва Коледжу – Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,  скорочена назва – МК ДНУ.

        

1.2  Місцезнаходження вищого навчального закладу: 49081, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5, телефон – (056) 794-57-76, факс – (0562) 31-15-13.

 

1.3  Основними напрямами діяльності Коледжу є підготовка кваліфікованих фахівців для галузей машинобудування та  економіки згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями.

 

1.4  Головними завданнями Коледжу є:

·     здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців з неповною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст і відповідає галузевим стандартам вищої освіти;

·     підготовка,  перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців та кваліфікованих робітників на договірних засадах з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

·     забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

 

·     вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та послуг, сприяння працевлаштуванню випускників;

·     проведення науково-технічних, конструкторсько-технологічних, налагоджувальних, монтажних та експериментальних робіт;

·     створення, виготовлення і освоєння зразків нової техніки та продукції на замовлення підприємств, організацій, громадян;

·     надання платних освітніх послуг, методична та видавнича діяльність;

·     фінансово-економічна, господарська та комерційна діяльність;

·     створення та забезпечення належних умов охорони  праці, відпочинку  та  оздоровлення працівників і студентів згідно з законодавством України;

·     забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

·     успадкування та розвиток національних традицій українського народу, підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

 

1.5  Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара є структурним підрозділом Університету без права юридичної особи, бюджетною неприбутковою організацією.

Відомості про Коледж, як про структурний підрозділ Університету, залучаються до його реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру.

Ліцензії на право провадження освітньої діяльності у Коледжі видаються Дніпропетровському національному університету імені Олеся Гончара. Обсяги підготовки фахівців у Коледжі за державним замовленням визначаються та доводяться Університету Міністерством освіти і науки України.

 

1.6   Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, Статуту Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та цього Положення.

Навчальний процес, діловодство, збори та засідання в Коледжі ведуться українською мовою. Можливе користування іншими мовами.

Діяльність політичних партій, громадських та релігійних організацій у Коледжі не допускається.

Діяльність в Коледжі державних, громадських, кооперативних організацій, приватних фірм здійснюється за згодою ректора Університету шляхом укладання договорів чи контрактів.

Втручання державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в діяльність Коледжу допускається у випадках, передбачених законодавством України.

 

 

 

 

2  Повноваження Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

2.1 Університет для забезпечення умов функціонування та координації діяльності Коледжу:

·     здійснює заходи щодо державної реєстрації Коледжу в установленому чинним законодавством порядку;

·     погоджує структуру Коледжу та здійснює аналітично-прогнозтичну діяльність щодо його розвитку;

·     надає  Коледжу окремі права фінансово-господарської самостійності та передає в його оперативне управління будівлі, споруди, обладнання та інше необхідне майно;

·     затверджує Положення про Коледж як структурний підрозділ Університету;

·     визначає перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у Коледжі, бере участь у процесах підготовки до їх ліцензування та акредитації; 

·     визначає та формує напрями взаємодії Коледжу з іншими структурними підрозділами Університету;

·     здійснює науково-методичне керівництво навчально-виховним процесом у Коледжі, контроль за дотриманням Коледжем стандартів вищої освіти та її якості, інспектування за напрямками діяльності;

·     затверджує Правила прийому на навчання у Коледжі, координує та контролює роботу його приймальної комісії;

·     оголошує конкурс, організовує вибори, приймає та звільняє з посади директора Коледжу;

·     здійснює моніторинг атестації педагогічних працівників Коледжу щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань;

·     в установленому порядку порушує перед Міністерством освіти і науки України клопотання про нагородження педагогічних працівників та співробітників відомчими заохочувальними відзнаками або державними нагородами;

·     залучає Коледж до міжнародного співробітництва, що здійснюється Університетом ;

·     здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу;

·     здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

     

2.2  Накази та службові розпорядження ректора Університету, видані у межах його повноважень, є обов’язковими для всіх працівників Коледжу.

 

2.3       Університет зобов’язаний:

·     надавати науково-методичну допомогу Коледжу в організації навчально-виховного процесу, здійснювати контроль якості вищої освіти та освітніх послуг, що надаються;

·     сприяти залученню своїх науково-педагогічних працівників до проведення навчального процесу, а також до роботи у державних кваліфікаційних та державних екзаменаційних комісіях Коледжу;

·     створювати умови щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу, підготовки для нього педагогічних кадрів в магістратурі та аспірантурі Університету;

·     створювати умови та сприяти реалізації концепції безперервної освіти випускників Коледжу шляхом продовження їх навчання в Університеті  за відповідними програмами підготовки фахівців наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

·     здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу та умовами використання будівель, споруд, обладнання та іншого майна, переданого йому в оперативне управління.

 

2.4       Університет має право:

·     здійснювати планові та позапланові перевірки роботи Коледжу за усіма напрямками його діяльності;

·     контролювати якість підготовки фахівців шляхом проведення зрізів знань, контрольних робіт, тестування осіб, що навчаються у Коледжі;

·     за об’єктивними обставинами позбавляти Коледж частково або у повному обсязі прав фінансово-господарської самостійності;

·     вимагати в установленому законодавством порядку відшкодування збитків, наданих Коледжу юридичними або фізичними особами;

·     за неналежне або недбале виконання обов’язків накладати на директора Коледжу дисциплінарні стягнення або звільняти його з посади згідно з чинним законодавством. 

 

3                         Права та обов’язки Коледжу

 

3.1 Ураховуючи територіальне розташування Коледжу та з метою створення ефективного механізму управління у сфері його навчальної, виховної та господарської діяльності, ректор Університету, за погодженням з Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, має право надавати Коледжу окремі права фі­нансово-господарської самостійності, зокрема:

·     відкриття поточних рахунків в установах банків;

·     користування гербовою печаткою з відповідною назвою;

·     укладання договорів щодо надання додаткових освітніх послуг, здійснення проектно-конструкторських робіт, виготовлення промислового устаткування, виробів, проведення пусконалагоджувальних, монтажних робіт, консультацій тощо;

·     оренди приміщень, споруд;

·     здавати закріплене за Коледжем рухоме та нерухоме майно в оренду, залишати у своєму розпорядженні та використовувати для розширення матеріально-технічної бази кошти від реалізації або здачі в оренду площ, обладнання, інвентарю, матеріалів та інших ресурсів, які не використовуються;

·     самостійного здійснення оперативного та бухгалтерського обліку;

·     надання права першого підпису директору Коледжу, а другого  підпису – головному бухгалтеру;

·     ведення статистичної звітності, надання її на вимогу органам, яким чинним законодавством України надано право контролю за діяльністю вищих навчальних закладів;

·     надання інших прав фінансово-господарської самостійності, передбачених чинним законодавством України.

 

3.2           Коледж, з метою виконання покладених на нього завдань, має право:

·     визначати зміст освіти за ліцензованими напрямами підготовки, спеціальностями з урахуванням державного та галузевих стандартів вищої освіти, установлених для вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

·     здійснювати підготовку фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами;

·     визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

·     готувати фахівців за державним замовленням та замовленнями галузевих міністерств, органів місцевого самоврядування;

·     розробляти та запроваджувати власні програми навчально-виробничої діяльності;

·     отримувати ліцензії та здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників;

·     видавати документи про повну середню та вищу освіту державного зразка з акредитованих напрямів підготовки або спеціальностей.

 

3.3       Коледж, за погодженням з ректором університету, має право:

·     самостійно вести баланс, мати власний рахунок (субрахунок) в установах банку, печатку із зображення Державного Герба України й своїм найменуванням, бланки і штампи з реквізитами;

·     створювати, реорганізовувати та ліквідовувати в установленому порядку свої структурні підрозділи;

·     готувати фахівців за договорами з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та за договорами з фізичними особами;

·     отримувати кошти та матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання) від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;

·     користуватися виділеними земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

·     укладати господарські угоди та угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами та організаціями, спрямовані на вирішення завдань Коледжу;

·     розвивати соціально-культурну та спортивно-оздоровчу базу;

·     здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

·     списувати в установленому порядку з балансу основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли;

·     здавати згідно з чинним законодавством рухоме та окреме нерухоме майно в оренду, залишати в своєму розпорядженні та використовувати отримані при цьому кошти для розвитку власної матеріально-технічної бази;

·     закуповувати, орендувати (за рахунок виділених або власних коштів) обладнання та інші матеріальні ресурси;

·     здійснювати виробничо-комерційну діяльність, у тому числі з розробки та виготовлення зразків нової техніки, проведення пусконалагоджувальних, монтажних робіт, виготовлення навчального обладнання та апаратури тощо;

·     проводити видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

·     надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України, здійснювати довузівську підготовку молоді з метою її вступу до Коледжу або до інших вищих навчальних закладів;

·     укладати з профспілковим комітетом свого вищого навчального закладу колективний договір.

Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу), Коледж здійснює після отримання такої ліцензії (дозволу).

 

3.4       Коледж самостійно приймає рішення та здійснює навчальну, госпо­дарську та іншу діяльність в межах прав, делегованих йому ректором Університету та передбачених законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативними актами.

 

3.5       Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність Коледжу здійснюються за програмами та в рамках договорів про міжнародне співробітництво, що укладені Університетом.

 

3.6        Коледж зобов’язаний:

·     забезпечувати учасникам навчально-виховного процесу належні умови праці та навчання згідно з вимогами законодавства про охорону праці;

·     забезпечувати дотримання вимог законодавства України про працю,  охорону навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

·      здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи;

·     за умови набуття окремих прав фінансово-господарської самостійності здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність, своєчасно сплачувати податки та проводити інші відрахування згідно з чинним законодавством;

·     виконувати інші обов’язки, покладені на нього відповідно до законодавства України.

 

3.7           Коледж несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

·     дотримання вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови в Україні» та інших законодавчих і нормативних актів у галузі освіти;

·     дотримання державних вимог щодо якості освіти;

·     дотримання законодавчих та нормативних актів щодо організаційної, соціальної, кадрової та іншої діяльності;

·     створення безпечних і нешкідливих умов освітньої та господарської діяльності;

·     дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої,   наукової, виробничої діяльності та громадянами;

·     дотримання фінансової дисципліни, збереження державного майна;

·     соціальний захист учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Коледжу.

 

3.8       Коледж несе відповідальність за свої зобов’язання в межах виділених йому коштів та майна відповідно до чинного законодавства України, Статуту Дніпропетровського національною університету імені Олеся Гончара та цього Положення.

 

4                          Структура та управління Коледжем

 

4.1       Структура Коледжу визначається ректором Університету відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту  Університету та головних завдань діяльності Коледжу.

 

4.2       Основними підрозділами Коледжу є відділення, предметні (циклові) комісії, бібліотека.

Відділення – структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюються рішенням директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше 150 студентів.

Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням директора Коледжу, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівника.

Перелік предметних (циклових) комісій та їх персональний склад затверджуються директором Коледжу терміном на один навчальний рік.

 

4.3       Коледж у своєму складі може мати підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, предметні кабінети, обчислювальні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, виробничі структури, видавництва, заклади спортивного та культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена чинним законодавством.

 

4.4       У своїй структурі  Коледж, за погодженням з Університетом, може створювати навчальні підрозділи, що надають платні освітні послуги, а також адміністративні, господарські та допоміжні підрозділи.

 

4.5       Діяльність усіх структурних підрозділів Коледжу регламентується відповідними положеннями, які розробляються Коледжем та за погодженням з Університетом затверджуються директором Коледжу.

 

4.6       У  Коледжі може функціонувати профспілкова організація, яка об’єднує педагогічних працівників, спеціалістів, робітників і студентів  Коледжу та діє відповідно до Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності».

 

4.7       Підставою для наказу ректора Університету про зміну структури  Коледжу (утворення нових структурних підрозділів, ліквідація та реорганізація існуючих) є клопотання директора за відповідною ухвалою Педагогічної ради Коледжу.

 

4.8       Управління Коледжем здійснюється на основі принципів поєднання колегіальних та єдиноначальних засад, реалізації прав власника на використання свого майна, незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

 

4.9       Управління діяльністю Коледжу здійснює директор, який відповідно до чинного законодавства обирається за конкурсом вищим органом громадського самоврядування Коледжу та призначається на посаду ректором Університету на умовах контракту.

 

4.10      Директор Коледжу організовує роботу навчального закладу у повному обсязі, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Коледж завдань.

Директор Коледжу:

·     у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання усіма підрозділами Коледжу;

·     визначає функціональні обов’язки своїх заступників, керівників структурних підрозділів та працівників Коледжу;

·     створює робочі та дорадчі органи, визначає їх структуру та повноваження;

·     застосовує заходи морального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності учасників навчально-виховного процесу, спеціалістів та працівників згідно з чинним законодавством;

·     забезпечує виконання заходів з охорони праці, дотримання  безпечних умов праці і виробничої санітарії при проведенні навчально-виховного процесу, у виробничій та господарській діяльності;

·     формує контингент студентів Коледжу;

·     забезпечує проведення навчально-виховного процесу на рівні вимог державних та галузевих стандартів вищої освіти;

·     забезпечує виконання державного замовлення та договірних зобов’язань на підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

·     контролює виконання навчальних планів і програм;

·     відраховує з Коледжу та поновлює на навчання студентів згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

·     контролює дотримання штатної дисципліни всіма підрозділами Коледжу;

·     здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання та оздоровлення студентів;

·     забезпечує організацію підвищення кваліфікації, перепідготовки та атестації педагогічних працівників і спеціалістів Коледжу;

·     забезпечує організацію та проведення заходів щодо соціального захисту студентів, працівників і спеціалістів;

·     забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

·     розробляє та разом з профспілковою організацією подає на затвердження Правила внутрішнього розпорядку Коледжу загальними зборами трудового колективу Коледжу;

·     призначає (затверджує) персональний склад атестаційної та інвентаризаційної комісій.

За умови надання Коледжу окремих прав фінансово-господарської самостійності, його директор:

·     несе персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність, ефективність використання, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого Коледжу в оперативне управління;

·     представляє Коледж в державних та інших органах;

·     є розпорядником майна і коштів свого Коледжу;

·     згідно з чинним законодавством виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває рахунки в установах банків;

·     приймає на роботу та звільняє з роботи працівників та спеціалістів Коледжу згідно з чинним законодавством;

·     застосовує заходи матеріального заохочення, встановлює надбавки співробітникам і призначає стипендії студентам у порядку та в межах, передбачених законодавством;

·     забезпечує своєчасне подання до Університету установленої законодавством статистичної та бухгалтерської звітності;

·     здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством.

 

4.11      Директор Коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету на підставах, визначених чинним законодавством, а також за порушення вимог Статуту Університету, цього Положення та (або) умов контракту.

 

4.12  Директор Коледжу за погодженням з ректором  Університету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

Заступники директора Коледжу призначаються та звільняються з посад його директором за погодженням з ректором Університету згідно з чинним законодавством. Обсяги їх службових обов’язків та повноважень визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Коледжу.

Завідувачі відділеннями та керівники інших структурних підрозділів призначаються та звільняються з посад директором Коледжу за погодженням з Педагогічною радою Коледжу.

 

4.13      У період відпустки, хвороби, відряджень обовязки директора тимчасово (за його наказом) виконує заступник директора, якому на цей період надається право першого підпису.

 

4.14  Для вирішення основних питань діяльності  Коледжу в його структурі створюються робочі (адміністративна рада, приймальна комісія) та дорадчі (педагогічна рада, методична рада) органи.

 Положення про робочі та дорадчі органи Коледжу розробляються відповідно до вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України та затверджуються його директором.

 

5        Органи громадського самоврядування Коледжу

 

5.1           Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  Коледжу є загальні збори трудового колективу Коледжу.

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування Коледжу представляються всі категорії його працівників. До складу загальних зборів  трудового колективу входять члени адміністративної ради, Педагогічної ради, члени профспілкового комітету та особи, обрані на зборах трудових колективів структурних підрозділів вищого навчального закладу. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу складають педагогічні працівники.

Порядок скликання вищого колегіального органу самоврядування Коледжу та його роботи визначається Педагогічною радою Коледжу та вводиться в дію наказом його директора.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування  Коледжу скликається не  рідше ніж один раз на рік.

Загальні збори трудового колективу Коледжу правомочні розглядати питання та приймати рішення, якщо в їх роботі беруть участь не менше 2/3 загальної чисельності делегатів (членів) цього виборного органу. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів (членів), присутніх на їх засіданні.

 

5.2   Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Коледжу:

·     приймає Положення про Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та вносить зміни до нього;

·     обирає виборних представників до складу конкурсної комісії під час  обрання директора Коледжу;

·     обирає претендентів на посаду директора Коледжу;

·     вносить подання ректору Університету про дострокове звільнення з посади директора Коледжу;

·     щорічно заслуховує звіт директора Коледжу та оцінює  його діяльність;

·     обирає комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про  працю України;

·     розглядає проект колективного договору і надає повноваження профспілковій організації підписувати договір з директором;

·     затверджує Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;

·     затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

·     розглядає інші питання діяльності Коледжу.

 

5.3       У Коледжі створюються і діють органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування здійснюється на рівнях: академічна група,  відділення, Коледж. Органи студентського самоврядування можуть набувати форм: парламент, старостат, ради тощо. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, погоджується з директором та головою профспілкової організації Коледжу.

Студентське самоврядування у Коледжі забезпечує виконання студентами своїх обов’язків, сприяє захисту їх прав та гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора та керівника. У своїй діяльності органи студентського самоврядування Коледжу керуються законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

Органи студентського самоврядування Коледжу користуються підтримкою і допомогою адміністрації та профспілкової організації Коледжу у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією тощо.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

 

5.4       Основними завданнями органів студентського самоврядування у Коледжі  є:

·     забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

·     забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

·     сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

·     сприяння створенню відповідних умов для проживання, відпочинку та змістовного дозвілля студентів;

·     сприяння створенню та діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

·     організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями;

·     сприяння проведенню соціологічних досліджень серед студентів;

·     сприяння працевлаштуванню випускників.

 

5.5       Вищим органом студентського самоврядування у Коледжі є загальні збори (конференція) студентів Коледжу, який:

·     ухвалює Положення про студентське самоврядування в Коледжі;

·      обирає виконавчі органи студентського самоврядування Коледжу та  заслуховує їх звіти;

·     визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;

·     розглядає iншi питання діяльності органів студентського самоврядування в Коледжі.

Вищий орган студентського самоврядування Коледжу скликається не  рідше ніж один раз на рік.

 

6        Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу

 

6.1       Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є студенти, педагогічні працівники та спеціалісти. Їх права та обовязки визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про освіту»,  «Про вищу освіту», іншими нормативними актами.

 

6.2 Студенти Коледжу мають право:

·     обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку, встановленому Коледжем;

·     отримувати стипендію та матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

·     під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством;

·     на академічну відпустку, переведення до іншого вищого навчального закладу освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

·     продовження (на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня;

·     на отримання додаткових освітніх послуг в Коледжі, зокрема, додаткове вивчення окремих дисциплін на платних умовах з наступним складанням заліків, іспитів;

·     безкоштовного користування навчальною, науковою, виробничою, спортивною, побутовою базою Коледжу, а також приміщеннями для проведення культурно-просвітницьких заходів;

·     на безпечні та нешкідливі умови навчання;

·     створювати органи  студентського  самоврядування, брати  участь у їх роботі при вирішенні питань організації навчання, побуту, відпочинку;

·     обирати і бути обраними до вищого колегіального органу студентського самоврядування Коледжу;

·     на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

 

6.3 Студенти Коледжу зобов’язані:

·     систематично та глибоко оволодівати теоретичними знаннями та практичними навичками за обраною спеціальністю;

·     відвідувати встановлені розкладом заняття;

·     виконувати у строки, визначені графіком навчального процесу, усі види завдань, передбачені відповідними навчальними планами і програмами навчання, складати заліки та іспити;

·     вчасно інформувати керівника навчального підрозділу Коледжу у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття;

·     дотримуватись чинного законодавства України, моральних та етичних норм;

·     підвищувати свій загальний культурний рівень, рівень фізичної досконалості, нетерпимо ставитись до аморальних проявів;

·     виконувати Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;

·     бережливо ставитися до власності Коледжу (устаткування, обладнання, інвентарю, книжкового фонду тощо);

·     відшкодовувати збитки, завдані Коледжу;

·     дбати про підвищення авторитету Коледжу.

Студентам Коледжу можуть бути  надані додаткові права і покладені на них додаткові обов’язки згідно з законодавством України.

 

6.4  Відволікання студентів за рахунок їх навчального часу на роботи та на здійснення інших заходів, не пов’язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 

6.5 За  невиконання обов’язків або порушення   Правил  внутрішнього розпорядку Коледжу  директор може накласти на студента дисциплінарне стягнення.

З Коледжу студент може бути відрахований:

·     за власним бажанням;

·     за академічну неуспішність (незадовільне складання більше двох іспитів і заліків протягом сесії);

·     за невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу;

·     за появу на заняттях, у навчальних корпусах, бібліотеці та в інших приміщеннях Коледжу у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

·     за вироком суду, що вступив в законну силу, постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

·     за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Коледжу (за погодженням з профспілковою організацією);

·     за невиконання умов договору на підготовку фахівця;

·     за станом здоровя на підставі висновків ЛКК;

·     за умови переведення до іншого вищого навчального закладу;

·          в інших випадках, передбачених законодавством.

 

6.6  Педагогічні працівники та спеціалісти Коледжу мають право:

·     обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування Коледжу;

·     на захист професійної честі і гідності;

·     на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, педагогічну ініціативу;

·     брати участь у обговоренні найважливіших питань навчальної, методичної і виробничої діяльності Коледжу, здійснювати управлінські функції через органи самоврядування Коледжу;

·     користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальним залом, бібліотекою, соціально-побутовими об’єктами;

·     підвищувати кваліфікацію, проходити перепідготовку;

·     на оплату праці відповідно до чинного законодавства;

·     на оскарження дій адміністрації у встановленому законодавством порядку;

·     брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;

·     на індивідуальну педагогічну, методичну та виробничу діяльність.

 

6.7 Педагогічні працівники та спеціалісти Коледжу зобов'язані:

·     забезпечувати високий теоретичний i методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності, високу ефективність педагогічної діяльності, створювати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог,  сприяти розвитку у студентів самостійності, ініціативи, творчих здібностей;

·     додержуватись педагогічної етики і моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Коледжі, прививати їм любов до України й поваги до Конституції України, дбати про їх культурний і фізичний розвиток;

·     захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

·     постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, регулярно, не менше одного разу на пять років, проходити  різні форми підвищення кваліфікації;

·     додержуватися чинного законодавства, виконувати вимоги цього Положення та Правила внутрішнього розпорядку Коледжу.

 

6.8 За рішенням Педагогічної ради Коледжу його педагогічним працівникам і спеціалістам можуть бути надані додаткові права та покладені на них додаткові обов’язки.

Залучення педагогічних працівників до виконання робіт, не обумовлених трудовим договором, не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

6.9 Педагогічні працівники та спеціалісти Коледжу приймаються на  роботу та звільняються з роботи за умовами, передбаченими чинним законодавством України.

 

6.10 За досягнення високих результатів у праці викладачі, спеціалісти та співробітники Коледжу у встановленому порядку можуть бути представлені до державних нагород, присвоєння почесних звань, відзначення грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

 

6.11 Права та обов’язки навчально-допоміжного, інженерно-технічного та адміністративно-господарського персоналу визначаються Правилами   внут­рішнього розпорядку Коледжу та посадовими інструкціями, які затверд­жуються директором Коледжу.

 

6.12  Порядок проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації педагогічних працівників та спеціалістів Коледжу, їх тривалість визначаються окремим Положенням, яке затверджується директором Коледжу.

 

7                         Майно та кошти Коледжу

 

7.1 З метою забезпечення діяльності Коледжу, передбаченої цим Положенням, за ним закріплюються на правах оперативного управління   розташовані на виділеній земельній ділянці основні фонди – будівлі, споруди, обладнання а також інше необхідне майно.

Коледж  управляє майном:

·     переданим йому в оперативне управління Університетом;

·     придбаним за рахунок видатків Державного бюджету України;

·     придбаним за рахунок доходів від діяльності, яка визначена цим Положенням;

·     набутим за інших підстав, що не заборонені законами та нормативно-правовими актами України (пожертви, дарунки, заповіти, доброчинна діяльність тощо).

Права Коледжу на майно, яким він управляє, та на земельні ділянки, які він займає, визначаються Законом України «Про власність», Земельним Кодексом України, Статутом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, цим Положенням, іншими законами та нормативно-правовими актами.

 

7.2  Майно Коледжу, що знаходиться у державній або комунальній власності та передане йому в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

 

7.3  Майно Коледжу, що забезпечує його діяльність, не може бути предметом застави.

 

7.4  Фінансування діяльності Коледжу здійснюється на нормативній основі з урахуванням рівня акредитації, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за рахунок видатків Державного бюджету України, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

7.5  За умови отримання окремих прав фінансово-господарської самостійності в Коледжі створюються:

·     загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного замовлення, на утримання навчального, аудиторного та лабораторного фондів, бібліотеки, на проведення капітального будівництва, ремонту та утримання будівель і споруд, придбання технічних засобів та методичного забезпечення навчального процесу тощо;

·     спеціальний фонд, який формується за рахунок:

Ø коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними і фізичними особами;

Ø доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання, майна;

Ø надходжень за виконання науково-технологічних,    конструкторських робіт (послуг), виготовлення зразків техніки на замовлення юридичних і фізичних осіб;

Ø доходів від здійснення прав на об'єкти  інтелектуальної (промислової) власності;

Ø доходів від виробничої та господарської діяльності;

Ø коштів, отриманих від реалізації обладнання та матеріалів;

Ø благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;

Ø інших доходів згідно з чинним законодавством.

Залучені кошти спрямовуються на забезпечення діяльності Коледжу у порядку та на умовах, визначених законодавством.

 

7.6       Право розпорядження майном Коледжу здійснює ректор Університету, а в межах делегованих прав – директор Коледжу.

 

7.7       За умови набуття окремих прав фінансово-господарської самостійності, Коледж самостійно розпоряджається коштами, отриманими від діяльності, передбаченої  цим Положенням, створює фонди по вдосконаленню навчальної матеріальної бази, соціального розвитку, матеріального заохочення та інші.

Коледж за погодженням з ректором Університету має право:

·     здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт основних фондів (засобів), як господарським способом, так і за договорами з будівельно-монтажними та іншими організаціями;

·     встановлювати ціни на освітні та інші послуги, що надаються або виконуються Коледжем на договірній основі;

·     користуватися позичками та банківськими кредитами;

·     встановлювати підвищені посадові оклади, стипендії та інші заохочувальні виплати у межах затверджених асигнувань за рахунок загального та спеціального фондів згідно з чинним законодавством;

·     установлювати надбавки і доплати за виконання особливо важливих робіт, розширення зон обслуговування, збільшений обсяг робіт, за суміщення посад у межах фонду оплати праці та за рахунок коштів спеціального фонду;

·     преміювати працівників Коледжу за рахунок коштів фонду оплати праці та за рахунок коштів спеціального фонду;

·     надавати матеріальну допомогу у разі важкої хвороби, каліцтва або смерті працівника Коледжу (колишнього працівника – пенсіонера), члена родини працівника Коледжу, студента або члена його сімї (згідно з відповідним Положенням).

 

7.8       Оплата праці всіх категорій працюючих в Коледжі за виконання обов’язків, передбачених посадовими інструкціями або контрактом, здійснюється відповідно до чинного законодавства за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, з урахуванням присвоєної кваліфікаційної категорії, економічного та фінансового становища Коледжу.

 

7.9       Форми і система оплати праці, умови та показники преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, визначаються окремим Положенням, яке затверджує директор Коледжу.

 

7.10  Збитки, завдані Коледжу його студентами, працівниками, іншими фізичними та юридичними особами, відшкодовуються на загальних підставах, передбачених законодавством України.

 

7.11  За умови набуття окремих прав фінансово-господарської самостійності, Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування та до Міністерства освіти і науки України.

 

7.12      За наявності окремих прав фінансово-господарської самостійності, обумовлених цим Положенням, Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами та подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

 

7.13      Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

 

7.14      Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

8        Порядок реорганізації та ліквідації Коледжу

 

8.1      Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація Коледжу здійснюються згідно з чинним законодавством органами, що його створили.

 

8.2           Ліквідація Коледжу проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Університету.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для заяви претензій кредиторами визначає орган, що створює ліквідаційну комісію.

 

8.3      З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем, який ліквідується. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його до відповідного органу за підпорядкуванням.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем на момент його ліквідації, повідомляються про ліквідацію у письмовій формі.

 

8.4      Під час ліквідації або реорганізації Коледжу працівникам, що вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно  до

трудового законодавства України.

 

9        Чинність Положення

 

9.1       Зміни та доповнення до цього Положення приймаються, затверджуються й погоджуються в тому ж порядку, що і саме Положення.

 

9.2       Це Положення запроваджується в дію з моменту його затвердження наказом ректора Університету.

 

Директор  Машинобудівного коледжу

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара                                                                      В.В.Аулов

 

 

Узгоджено

 

Перший проректор ДНУ                       О.О.Кочубей

Проректор з соціально-

економічних питань                               О.В.Тимошенко

Нач. ФЕУ ДНУ                                       Н.М.Говоруха

Заст. нач. ФЕУ ДНУ                               С.О.Руссу

Нач. юридичного відділу

ДНУ                                                         О.О.Ус