• image07
  • CurrentПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

МАШИНОБУДІВНОГО КОЛЕДЖУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

УХВАЛЕНО КОНФЕРЕНЦІЄЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 17.12.2008р.
ЗАТВЕРДЖЕНО ЗБОРАМИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ 25.02.2009р.
1. Загальні положення

Студенти Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі - коледж) мають гарантоване державою право на особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, студентської науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо.

Органи студентського самоврядування коледжу є невід'ємною складовою громадського самоврядування коледжу і вирішують питання, що належать до їх компетенції, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Керівництво коледжу зобов'язане створювати необхідні умови для забезпечення діяльності студентського самоврядування, зокрема, надавати приміщення, обладнане меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком та ін.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування, керуються законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, статутом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Положенням про Машинобудівний коледж ДНУ імені Олеся Гончара та цим Положенням. Органи студентського самоврядування, не дублюють напрями діяльності профспілкової організації, користуються допомогою і підтримкою адміністрації коледжу та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

- Рішення органів студентського самоврядування, мають дорадчий характер.

- В органах студентського самоврядування, беруть участь лише особи, які навчаються у коледжі.

- Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування узгоджується з керівництвом коледжу.

- Органи студентського самоврядування, не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування коледжу

Студентське самоврядування, - це форма організації діяльності осіб, які навчаються у коледжі, що сприяє максимальному виявленню і реалізації творчих здібностей особистості, формуванню її моральних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності.

Студентське самоврядування, формує у студентської молоді навички майбутніх організаторів та керівників, сприяє залученню молоді в процес управління коледжу.

Діяльність органів студентської ради коледжу спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності, тощо.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

- забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні необхідних умов для змістовного відпочинку студентів;

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

- забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

- представництво у керівництві коледжу, відділень;

- сприяння залученню студентів до трудовою діяльності у вільний від навчання час;

- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки її порушення;

- участь у роботі стипендіальної комісії;

- координація роботи з кураторами академічних груп, завідувачами відділень;

- пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

3. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування, здійснюється на рівні коледжу, відділення, групи. На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного або відкритого голосування студентів строком на один рік.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує своїх представників до студентської ради відділення і на загальні збори (конференцію) студентів коледжу.

Вищим органом студентського самоврядування коледжу є загальні збори (конференція) студентів коледжу, які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування коледжу;

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Студентське самоврядування здійснюється у різноманітних формах (старостат, студентська навчальна частина, студентська рада коледжу тощо). З числа своїх членів студентська рада коледжу, обирає голову та його секретаря. Голова організовує роботу виконавчого органу ради, бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, при обговоренні питань діяльності органів студентського самоврядування, проблемних питань студентського життя. Секретар студентського самоврядування коледжу здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого органу, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень. Засідання виконавчого органу проводиться не рідше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів, вирішує питання життєдіяльності студентів у робочому порядку. Кожне засідання виконавчого органу оформлюється протоколом, який підписується головою або його секретарем. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності студентської ради, які визначаються виборчим органом. Виконавчий орган студентського самоврядування коледжу у кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітує про виконану роботу. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування коледжу є обов'язковим для виконання студентами коледжу.

4. Права і обов'язки членів студентського самоврядування

Члени органів студентського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені студенти коледжу згідно із законодавством та відповідно до Положення про Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраними до будь-якого виконавчого органу студентського самоврядування;

- звертатися до будь-якого виконавчого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, керівників структурних підрозділів, виконавчих органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права або принижують його гідність чи ускладнюють досягнення цілей організації.

Органи студентського самоврядування коледжу мають право звертатися до адміністрації коледжу чи керівників структурних підрозділів з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності студентського самоврядування. Представники студентського самоврядування коледжу, мають право брати участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, відділення при розгляді питань студентського життя. Права і обов'язки органів студентського самоврядування коледжу узгоджуються з педагогічною радою коледжу. Голова студентського самоврядування є членом адміністративної ради коледжу.

5. Права та обов'язки адміністрації коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

5.1. Адмістрація коледжу має право:

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування;

- скликати позачергові загальні збори у випадках порушення органом студентського самоврядування Положення про Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Положення про студентське самоврядування коледжу;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування.

5.2. Адміністрація коледжу зобов'язана:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити мебльованим приміщенням, обладнаним відповідною оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо;

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу;

- надавати інформаційну, правову, психологічну, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у коледжі.

6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування коледжу можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями разом з органами самоврядування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Міжнародна діяльності органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу коледжу та кращому виконанню своїх завдань у межах визначених повноважень.