ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

МАШИНОБУДІВНОГО КОЛЕДЖУ
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

(нова редакція)


УХВАЛЕНО КОНФЕРЕНЦІЄЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 01.10.2017р.
ЗАТВЕРДЖЕНО ЗБОРАМИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ 25.10.2017р.


м. Дніпро

2017 рік

1 Загальні положення1.1 Студентське самоврядування – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, організації дозвілля, а також невід’ємне право брати участь в управлінні вищим навчальним закладом (далі – ВНЗ). Студентське самоврядування Машинобудівного коледжу Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (далі МК ДНУ) є невід’ємною частиною його громадського самоврядування та формою волевиявлення студентської спільноти.

1.2 Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Положення про МК ДНУ, Положення про студентське самоврядування ВНЗ та інших актів, прийнятих відповідно до нього.

1.3 Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення їх участі в управлінні коледжем, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

1.4 Основними завданнями студентського самоврядування є:
1.4.1 захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією коледжу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;
1.4.2 участь в управлінні коледжем, зокрема через представників у робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування МК ДНУ;
1.4.3 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
1.4.4 надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної – через профспілковий комітет або через структури інших організації, діяльність котрих не заборонена чинним законодавством України) допомоги студентам;
1.4.5 залучення студентства до формування та реалізації державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти та науки, виховання громадянського суспільства;
1.4.6 співробітництво зі студентським самоврядуванням інших ВНЗ, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).

1.5 Органи студентського самоврядування Коледжу мають право:
1.5.1 брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту та харчування студентів;
1.5.2 брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому законодавством та цім положенням;
1.5.3 брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
1.5.4 делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів коледжу та його структурних підрозділів;
1.5.5 самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, ухвалювати відповідні акти з цього питання, які мають юридичну силу, нарівні з актами, затвердженими адміністрацією МК ДНУ;
1.5.6 вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації навчального процесу;
1.5.7 вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
1.5.8 сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів;
1.5.9 отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх повноважень, проведення різноманітних заходів, студентської Конференції.
1.5.10 вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності ВНЗ;
1.5.11 розпоряджатися майном виділеними у встановленому порядку на діяльність органів студентського самоврядування;
1.5.12 самостійно вирішувати питання про погодження рішень, визначених чинним законодавством.

1.6 Органи студентського самоврядування зобов’язані звітувати про свою діяльність перед вищим органом студентського самоврядування коледжу та студентським товариством наприкінці кожного навчального року.

1.7 Органи студентського самоврядування провадять свою діяльність на рівні коледжу, відділень, навчальних груп.

1.7.1 Органами студентського самоврядування на рівні коледжу є:
- конференція студентів коледжу;
- виконавчий орган студентського самоврядування (Студентська рада);
1.7.2. Структура органів студентського самоврядування, що діють у ВНЗ, визначається Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

1.8 Згідно з статтею 8 пункту 40 Закона “Про вищу освіту” усі заходи та проекти, що організовуються органами студентського самоврядування ВНЗ є самостійними. Адміністрація ВНЗ, профспілкові комітети та будь-які громадські організації мають право пропонувати органам студентського самоврядування допомогу та надавати її, але не мають права втручатися в організаційний процес та регулювати проведення заходів або проектів без дозволу на те органів студентського самоврядування ВНЗ.

1.9 Голова виконавчого органу студентського самоврядування коледжу є членом виконавчого органу студентського самоврядування ДНУ імені Олеся Гончара та має право голосу на рівні з іншими членами.


2 Конференція студентів МК ДНУ2.1 Конференція студентів Коледжу є вищим представницьким органом студентського самоврядування, який обирається строком на один рік.

2.2 До складу Конференції студентів входять делегати від кожної навчальної групи кількістю 15 осіб. Делегати обираються зі складу студентів відділень шляхом прямого відкритого голосування, не пізніше ніж за 10 днів до скликання Конференції. Проведення виборів делегатів покладається на старост відповідних академічних груп. Протоколи відповідних виборів мають зберігатись у студентській раді.

2.3 Конференція студентів Коледжу:
2.3.1 ухвалює положення про студентське самоврядування, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів виконавчих органів студентського самоврядування на всіх рівнях;
2.3.2 заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
2.3.3 встановлює порядок погодження органами студентського самоврядування рішень, які ухвалюються виключно за їх погодженням;
2.3.4 скасовує рішення виконавчих органів студентського самоврядування Коледжу, відділень у разі їх невідповідності чинному законодавству, Положенню про студентське самоврядування Коледжу;
2.3.5 встановлює порядок обрання представників студентів для участі у виборах керівника Коледжу;
2.3.6 ухвалює рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування ВНЗ.

2.4 Конференція студентів скликається як чергова або позачергова.
2.4.1 Періодичність проведення чергових Конференцій студентів встановлюється Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.
2.4.2 Чергова Конференція студентів скликається в кінці кожного навчального семестру. Точну дату скликання встановлює виконавчий орган студентського самоврядування шляхом прямого відкритого голосування. Остаточне рішення ухвалюється не менше ніж двома третинами голів органів студентського самоврядування відділень.
Позачергова Конференція студентів скликається на вимогу:
- не менш як десяти відсотків від загальної кількості студентів ВНЗ, шляхом збору підписів за її проведення, або коли не менше половини голів виконавчих органів студентського самоврядування відділень вбачають необхідність її проведення, шляхом подання спільної письмової заяви на ім’я голови виконавчого органу студентського самоврядування Коледжу;
- позачергова Конференція також може бути скликана на вимогу виконавчого органу студентського самоврядування Коледжу.
2.4.3 Порядок і строки скликання Конференції студентів встановлюються Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

2.5 Порядок проведення Конференції студентів:
2.5.1 Перед початком Конференції студентів здійснюється реєстрація делегатів та видача їм мандатів. Конференція студентів є легітимною, якщо на ній зареєструвалися не менш 50% + 1від загальної кількості обраних делегатів.
2.5.2 На початку Конференції студентів із числа делегатів обирається голова Конференції, секретар та лічильна комісія Конференції.
2.5.3 Лічильна комісія Конференції складається з трьох осіб, дві з яких обираються з числа делегатів, а одна з представників адміністрації Коледжу або відділення.
2.5.4 Обговорення питань на Конференції студентів відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку денного позачергової Конференції студентів обов’язково вносяться питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її скликання. На пропозицію делегатів до порядку денного Конференції студентів можуть бути внесені також інші питання.
2.5.5 Конференція студентів проводиться гласно і відкрито. Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент Коледжу, представники адміністрації чи викладацького корпусу, ЗМІ.
Присутні, які не є делегатами, мають право виступу на Конференції за дозволом голови Конференції, який встановлює регламент виступу.
Виступ даної особи повинен бути внесений до порядку денного.
2.5.6 Рішення на Конференції студентів ухвалюються шляхом прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених цим Положенням, або за рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; передання делегатом права голосу на Конференції іншій особі не допускається.
Рішення Конференції студентів ВНЗ вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 50%+1 від кількості присутніх делегатів.
У разі прийняття рішення на Конференції студентів шляхом таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який підписується усіма її членами.
2.5.7 Конференція студентів протоколюється. Ведення протоколу покладається на секретаря Конференції. Протокол складається упродовж трьох днів з дня проведення Конференції студентів та підписується головою та секретарем Конференції (Зразок Протоколу – див. Додаток 7). У разі необхідності робиться витяг з протоколу (Зразок Витягу – Додаток 8).

2.6 Статус делегатів на Конференцію студентів Коледжу:
2.6.1 Делегати на Конференцію студентів здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
2.6.2 Повноваження делегатів на Конференцію студентів припиняються достроково у разі:
- складання повноважень за власним бажанням;
- припинення навчання у коледжі;
- надання делегатові академічної відпустки;
- обрання делегата членом виконавчого органу самоврядування.
У разі дострокового припинення повноважень делегата проводяться проміжні вибори делегата від тієї академічної групи, від якого його було обрано, в порядку, встановленому пунктом 2.2 цього Положення. Повноваження делегата тривають протягом року з моменту його обрання. Через рік на Конференцію студентів, на якій буде оголошуватись дата наступних виборів, обираються нові делегати від академічних груп, на позачергову Конференцію скликаються чинні делегати.


3 Виконавчі органи студентського самоврядування3.1 Виконавчі органи студентського самоврядування утворюються на рівні Коледжу та можуть утворюватися на рівні відділень у формі студентської ради.

3.2 Виконавчий орган студентського самоврядування складається із:
3.2.1 голови виконавчого органу студентського самоврядування, який обирається шляхом прямого таємного голосування студентів Коледжу на загальних виборах.
Головою виконавчого органу студентського самоврядування може бути студент(ка) 1-4 курсів віком не молодше 16 років.
Голова виконавчого органу студентського самоврядування обирається строком на 1 рік (строк повноважень може подовжити Конференція студентів, у разі якщо на нові вибори голови Ради студентів (Далі – РС), зареєструвався один кандидат - легітимний голова РС Коледжу).
До здійснення своїх повноважень голова приступає після оголошення результатів виборів.
3.2.2 Заступника голови органу студентського самоврядування, який призначається головою.
3.2.3 Голів секторів виконавчого органу студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого відкритого голосування (шляхом підняття руки) на першому засіданні новобраного виконавчого органу студентського самоврядування коледжу.
3.2.4 Секретаря виконавчого органу студентського самоврядування, який призначається головою виконавчого органу студентського самоврядування та затверджується не менш ніж двома третинами членів виконавчого органу студентського самоврядування.
3.2.5 Якщо голова виконавчого органу студентського самоврядування достроково склав свої повноваження, то на його посаду, як тимчасово виконуючий обов’язки голови студентської ради Коледжу призначається заступник, призначення котрого ухвалюється членами виконавчого органу студентського самоврядування на засіданні студентської ради. Але не пізніше ніж через 2 учбові місяці повинні пройти проміжні вибори, де голову студентської ради переоберуть.

3.3 Виборчий процес на виборах голів, членів виконавчих органів студентського самоврядування передбачає такі етапи:
- оголошення про початок виборчого процесу;
- висунення та реєстрація кандидатів;
- вибори;
- підбиття підсумків та оголошення результатів виборів у соціальних мережах, за потреби на загальних зборах студентського товариства.

3.4 Виконавчий орган студентського самоврядування Коледжу:
3.4.1 представляє інтереси студентів Коледжу у відносинах із адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами;
3.4.2 сприяє покращенню рівня навчального процесу у коледжі;
3.4.3 бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування у Коледжі;
3.4.4 надає студентам підтримку в погодженні із адміністрацією коледжу організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
3.4.5 розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку студентського самоврядування Коледжу;
3.4.6 погоджує в порядку, встановленому Конференцією студентів Коледжу, рішення про призначення заступника керівника Коледжу; затвердження правил внутрішнього розпорядку у частині, що стосується осіб, які навчаються; поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
3.4.7 бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків студентів;
3.4.8 інформує студентів коледжу про свою діяльність;
3.4.9 створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок їх діяльності;
3.4.10 представляє студентське самоврядування Коледжу в органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних громадських організаціях;
3.4.11 здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами.

3.5 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування:
3.5.1 Основною формою діяльності виконавчого органу студентського самоврядування є його засідання. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування скликаються його головою, заступником голови чи 1/3 кількості членів органу студентського самоврядування у разі потреби.
3.5.2 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування вважається правочинним за умови участі в ньому 50%+1 від загального складу органу.
3.5.3 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць.
3.5.4 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування є відкритими. З дозволу голови присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд виконавчого органу студентського самоврядування.
3.5.5 Рішення виконавчого органу студентського самоврядування ухвалюються шляхом прямого відкритого голосування його членів (шляхом підняття руки). За потреби голосування є таємним.
3.5.6 Рішення виконавчого органу студентського самоврядування набувають чинності після підписання протоколу засідання цього органу.
3.5.7 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на секретаря виконавчого органу студентського самоврядування. Протокол засідання виконавчого органу студентського самоврядування складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головою засідання та секретарем.
3.5.8 Рішення прийняті та схвалені на засіданні виконавчого органу студентського самоврядування є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування Коледжу.

3.6. Голова виконавчого органу студентського самоврядування:
3.6.1 підписує рішення, інші документи виконавчого органу студентського самоврядування;
3.6.2 забезпечує дотриманням виконавчим органом студентського самоврядування вимог законодавства, статей Положення про студентське самоврядування Коледжу, рішень Конференції студентів Коледжу;
3.6.3 виступає від імені виконавчого органу студентського самоврядування без окремого доручення, звітує про його діяльність;
3.6.4 здійснює організаційне керівництво членами виконавчого органу студентського самоврядування;
3.6.5 головує на засіданнях виконавчого органу студентського самоврядування;
3.6.6 вносить кандидатури заступника голови, секретаря, керівників секторів на розгляд виконавчого органу студентського самоврядування;
3.6.7 візує від імені виконавчого органу студентського самоврядування рішення, які підлягають погодженню з таким органом, якщо інше не передбачене рішенням Конференції студентів ВНЗ;

3.7 Повноваження голови, члена виконавчого органу студентського самоврядування припиняються достроково у разі:
- складання повноважень за власним бажанням;
- припинення навчання у Коледжі
У разі дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу студентського самоврядування, обраного відповідно до підпунктів 3.2.1, 3.2.2 пункту 3.2 цього Положення, виконання його повноважень покладається на заступника голови до обрання нового голови.

3.8 За дії, які суперечать меті та завданням студентського самоврядування, голова Ради студентів може бути усунений від виконання своїх обов’язків, якщо за таке рішення проголосувало дві третини від загальної чисельності членів РС ДНУ або більше половини від загальної кількості делегатів на Конференції студентів Коледжу. Ініціювати звільнення Голови РС Коледжу може проста більшість від складу членів Ради студентів або, якщо під такою вимогою підписались не менше 10% осіб, що навчаються в коледжі, що автоматично призводить до скликання позачергової Конференції.

3.9 Виконавчий орган студентського самоврядування може утворювати сектори як робочі органи.
Сектор очолює голова, який обирається шляхом прямого відкритого голосування (шляхом підняття руки) членів органу студентського самоврядування.

3.10 Голови секторів:
- організовують роботу відповідних секторів;
- ведуть засідання секторів та підписують протоколи цих засідань;
- представляють сектори у відповідних робочих та дорадчих органах Колекджу.

3.11 На голову виконавчого органу студентського самоврядування Коледжу або голову сектору можливо подати скаргу в разі необхідності.
3.11.1 Процес подання скарги на голову сектора може бути особистим або колективним (шляхом збору підписів). Складену скаргу подають на розгляд голові РС Коледжу, після чого відбувається засідання виконавчого органу студентського самоврядування, на якому вона обговорюється та ухвалюється рішення щодо відповідача шляхом прямого відкритого голосування членами РС Коледжу. За рішенням, ухваленим на засіданні можливе тимчасове або повне дострокове усунення голови сектора РС Коледжу від виконання своїх обов’язків.
3.11.2 Процес подання скарги на голову виконавчого органу студентського самоврядування Коледжу може бути особистим або колективним (шляхом збору підписів). Після складання скарги проводиться засідання виконавчого органу студентського самоврядування Коледжу, або ініціюється проведення Конференції студентів шляхами, передбаченими підпунктом 2.4.2. пункту 2.4. За рішенням Конференції студентів або за рішенням не менше як двох третин членів РС Коледжу можливе тимчасове або повне дострокове усунення голови РС Коледжу від виконання своїх обов’язків.


4. Структура органів студентського самоврядування Коледжу4.1 До складу органів студентського самоврядування Коледжу належать:
4.1.1 голова Ради студентів Коледжу (РС МК ДНУ) (головний виконавчий орган студентського самоврядування ВНЗ)
4.1.2 заступник голови РС Коледжу
4.1.3 секретар РС Коледжу
4.1.4 голови РС відділень коледжу
4.1.5 в складі РС Коледжу діють сектори наступного спрямування:
- Культурно-масовий сектор;
- Спортивний сектор;
- Академічний сектор;
- Соціальний сектор;
- Інформаційний.

5 Співпраця з адміністрацією Коледжу

5.1 Взаємодія органів студентського самоврядування в коледжі з адміністрацією здійснюється на основі взаємоповаги, допомоги та співробітництва.

5.2 Органи студентського самоврядування мають право:
- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
- звертатись із пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня й органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та вчасно отримувати відповідь стосовно порушених питань;
- вести конструктивний діалог з адміністрацією відповідного рівня щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів.

5.3 Адміністрація коледжу, відділення мають право:
- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, дані про поточну діяльність тощо);
- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях).

5.4 Адміністрації коледжу, відділень зобов’язані:
- створювати належні умови для ефективної діяльності органів студентського самоврядування, забезпечити приміщенням, необхідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, доступом до мережі інтернет, відведенням місць для встановлення інформаційних стендів тощо.
- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення щодо життєдіяльності студентів;
- надавати інформаційну, правову, психологічну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування;
- вчасно та в повному обсязі надавати необхідну інформацію та відповідні пропозиції, заяви, клопотання органів студентського самоврядування.

5.5 Aдміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.


6 Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування Коледжу можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями разом з органами самоврядування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Міжнародна діяльності органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу коледжу та кращому виконанню своїх завдань у межах визначених повноважень.


7. Прикінцеві положення7.1 Це Положення не є остаточним, пункти цього Положення можуть зазнавати змін при затвердженні на Конференції студентів Коледжу.

7.2 Це Положення набуває чинності з моменту його схвалення Конференцією студентів Коледжу.

7.3 Протягом місяця з моменту набуття чинності цього Положення робота органів студентського самоврядування коледжу має бути приведена у відповідність до цього Положення.

7.4 Після затвердження (набуття чинності) цього Положення втратить чинність Положення про студентське самоврядування Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, прийнятого на Конференції студентів Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 25 лютого 2009 року.